Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 29.09.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 29.09.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 29.septembrī plkst.10.00 Brenguļu kultūras namā Brenguļos, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 29.09.2022.

Domes sēdes audioieraksts 29.09.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Darba kārtības punktsZiņotāji
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībāJānis Baiks
2xPar darba kārtību kopumāJānis Baiks
3 581Par Valmieras novada karoga apstiprināšanu
Pielikums
Kristīne Melece
4 582Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu Jānim MecamBaiba Tūtina
5 583Par finansiālu atbalstu dalībai sacensībāsRihards Zalte
6 584Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”Evija Ozola
7 585Par lauku apvidus zemes nomas līgumu izbeigšanuInts Kļaviņš
8 586Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam /“Nosaukums”/, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā
1.pielikums
2.pielikums
Dace Elbrete
9 587Par apkures maksas apstiprināšanu dzīvoklim /“Nosaukums”/, Ramatā, Ramatas pagastā, Valmieras novadāValdis Kampuss
10 588Par nekustamā īpašuma Parka ielā 9, Mazsalacā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanaiValdis Kampuss
11 589Par izcērtamās koksnes cirsmā “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
12 590Par izcērtamās koksnes cirsmā “Mežvidi”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
13 591Par izcērtamās koksnes cirsmā “Skundriķi”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
14 592Par apbūvētas zemes vienības “Kaktiņi”, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuGints Bērtiņš
15 593Par zemes ierīcības projekta “Saules iela 4”, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, apstiprināšanuKristīne Auziņa
16 594Par zemes ierīcības projekta “Saules iela 5”, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, apstiprināšanuKristīne Auziņa
17 595Par deleģēšanas līguma slēgšanu
Pielikums
Kaija Muceniece
18 596Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.06.2018. lēmuma Nr.224 (protokols Nr.7, 3.§) Par Valmieras pilsētas pašvaldības Īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību atcelšanuGints Bērtiņš
19 597Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”
2.pielikums jaunā redakcijā
3.pielikums jaunā redakcijā
Evija Stračinska
20 598Par Valmieras novada pašvaldības atļauju Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” aizdevuma līguma grozījumiemInta Štefenberga
21 599Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību Valmieras novada pašvaldībā
Pielikums
Iveta Pāže
22 600Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas dalībai projektā “Jaunu ilgtspējā balstītu kompetenču attīstīšana dizaina un mākslas sektorā”
Pielikums
Iveta Pāže
23 601Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022 sēdes lēmumā Nr.402 ”Par vecāku līdzfinansējumu maksas apstiprināšanu Valmieras novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās”
Konsolidētā versija
Iveta Pāže
24 602Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstuOlga Ozola
25 SN68Saistošie noteikumi “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā””
Paskaidrojuma raksts
Konsolidētā versija
Līga Zvirbule
26 SN69Saistošie noteikumi “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā”
Paskaidrojuma raksts
Līga Zvirbule
27 SN70Saistošie noteikumi “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras novadā”
Paskaidrojuma raksts
Līga Zvirbule
28 SN71Saistošie noteikumi “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu””
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums
Paskaidrojuma raksts
Konsolidētā versija
Inta Štefenberga
29 6031. PAPILDU JAUTĀJUMS Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)
1.pielikums
2.pielikums
Dace Elbrete
30 6042. PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2022.gada 1.septembraSolveiga Vantere
31 6053. PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.420 (protokols Nr.12, 39.§) “Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”
Konsolidētā versija
Solveiga Vantere
32 6064. PAPILDU JAUTĀJUMS Par nekustamā īpašuma “Strenču šoseja-Sedas”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumāGints Bērtiņš
33 6075. PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumā Nr.426 (protokols Nr.13, 31.§) “Par Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu Iepirkuma komisijas un nolikuma apstiprināšanu”
Konsolidētā versija lēmumam
Konsolidētā versija nolikumam
Baiba Tūtina
34 6086. PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 30.12.2021. sēdes lēmumā Nr.636 (protokols Nr.18, 78.§) “Par Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu”Ričards Gailums
35 6097. PAPILDU JAUTĀJUMS Par nolikuma “Par tirdzniecības kārtību Valmieras muzeja rīkotajā ielu tirdzniecības pasākumā “Simjūda tirgus”” apstiprināšanu
Pielikums
Toms Upners
36 6108. PAPILDU JAUTĀJUMS Par ēdināšanas maksas noteikšanu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolāIveta Pāže
37 6119. PAPILDU JAUTĀJUMS Par apbūves tiesības izsoles apstiprinātās sākotnējās maksas samazināšanu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkta ierīkošanai Dīvaliņa ielā 20, Valmierā, Valmieras novadāEvija Stračinska
38 61210. PAPILDU JAUTĀJUMS Par apbūves tiesības izsoles apstiprinātās sākotnējās maksas samazināšanu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkta ierīkošanai Zvaigžņu ielā 7, Valmierā, Valmieras novadāEvija Stračinska
39 61311. PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
Konsolidētā versija
Mairita Lakstiņa
40 61412. PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumā Nr.542 “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžu Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”Marta Katana
41 61513. PAPILDU JAUTĀJUMS Par zemes vienību daļu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumāGints Bērtiņš
42 61614. PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu dalībai biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” valdēLana Ukrija
43 61715. PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvā
Konsolidētā versija
Olga Ozola
44 61816. PAPILDU JATĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijas sastāvā un nolikumā
Konsolidētā versija
Olga Ozola
45 61917. PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.12.2021. lēmumā Nr.575 (protokols Nr.18, 10.§) “Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem”
Nolikums
Ilze Eglāja
46 62018. PAPILDU JAUTĀJUMS Par apbalvojuma “Valmieras novada uzņēmēju gada balva” pretendentu izvērtēšanas un apstiprināšanas Komisijas izveidošanuIlze Eglāja
47 62119. PAPILDU JAUTĀJUMS Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA FRENXGuna Ķibere
48 62220. PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 15.09.2022. lēmumā Nr. 578 ””Par valsts
2022./2023. mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu
Iveta Pāže
49xINFORMATĪVS JAUTĀJUMS Par “Valmieras novada Goda pilsoņa” un “Valmieras novada Gada cilvēks” apbalvojuma dizainuKristīne Melece
50xINFORMATĪVS JAUTĀJUMS Projekta “Vidzemes slimnīcas Rehabilitācijas centra pārbūve, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē”Jolanta Vaido