Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 29.09.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 29.09.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 29.septembrī plkst.10.00 Brenguļu kultūras namā Brenguļos, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 29.09.2022.

Domes sēdes audioieraksts 29.09.2022.

Nr.p.k.Lēmuma numursJautājumsZiņotājs
1Par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībāJānis Baiks
2Par darba kārtību kopumāJānis Baiks
3Par Valmieras novada karoga apstiprināšanuKristīne Melece
4Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu Jānim MecamBaiba Tūtina
5Par finansiālu atbalstu dalībai sacensībāsRihards Zalte
6Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”Evija Ozola
7Par lauku apvidus zemes nomas līgumu izbeigšanuInts Kļaviņš
8Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadāDace Elbrete
9Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Brandeļa ezeru un autoceļu A3, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadamDace Elbrete
10Par apkures maksas apstiprināšanu dzīvoklim “Ķīšos”, Ramatā, Ramatas pagastā, Valmieras novadāLana Plūmane
11Par nekustamā īpašuma Parka ielā 9, Mazsalacā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanaiLana Plūmane
12Par izcērtamās koksnes cirsmā “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiGints Bērtiņš
13Par izcērtamās koksnes cirsmā “Mežvidi”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiGints Bērtiņš
14Par izcērtamās koksnes cirsmā “Skundriķi”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiGints Bērtiņš
15Par apbūvētas zemes vienības “Kaktiņi”, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuGints Bērtiņš
16Par zemes ierīcības projekta /”Nosaukums”/, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, apstiprināšanuKristīne Auziņa
17Par zemes ierīcības projekta /”Nosaukums”/, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, apstiprināšanuKristīne Auziņa
18Par deleģēšanas līguma slēgšanuKaija Muceniece
19Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.06.2018. lēmuma Nr.224 (protokols Nr.7, 3.§) Par Valmieras pilsētas pašvaldības Īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību atcelšanuGuntis Braslis
20Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”Evija Stračinska
21Par Valmieras novada pašvaldības atļauju Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” aizdevuma līguma grozījumiemInta Štefenberga
22Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību Valmieras novada pašvaldībāSandra Purmale
23Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas dalībai projektā “Jaunu ilgtspējā balstītu kompetenču attīstīšana dizaina un mākslas sektorā”Iveta Pāže
24Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022 sēdes lēmumā Nr.402 ”Par vecāku līdzfinansējumu maksas apstiprināšanu Valmieras novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās”Iveta Pāže
25Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstuOlga Ozola
26Saistošie noteikumi “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā”Līga Zvirbule
27Saistošie noteikumi “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras novadā”Līga Zvirbule
28Saistošie noteikumi “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā””Vita Ievīte
29Saistošie noteikumi “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu””Gunita Jansone

PAPILDU JAUTĀJUMI DOMES SĒDEI

Nr.p.k.Lēmuma numursJautājumsZiņotājs
1Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)Dace Elbrete
2Par Valmieras novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2022.gada 1.septembraSolveiga Vantere
3Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.420 (protokols Nr.12, 39.§) “Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”Solveiga Vantere
4Par nekustamā īpašuma “Strenču šoseja-Sedas”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumāGints Bērtiņš
5Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumā Nr.426 (protokols Nr.13, 31.§) “Par Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu Iepirkuma komisijas un nolikuma apstiprināšanu”Baiba Velpe
6INFORMATĪVS JAUTĀJUMS Par “Valmieras novada Goda pilsoņa” un “Valmieras novada Gada cilvēks” apbalvojuma dizainuKristīne Melece
7(IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS) Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 30.12.2021. sēdes lēmumā Nr.636 (protokols Nr.18, 78.§) “Par Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu”Ričards Gailums