Pakalpojumi / Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšana, apstiprināšana

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšana, apstiprināšana

Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u.c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi:

  • lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību;
  • nosacījumu par zemes ierīcības projekta izstrādi sagatavošana;
  • prasību noteikšana grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;
  • prasību noteikšana nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu konkretizēšanai;
  • prasību noteikšana piekļūšanas iespēju virszemes un apakšzemes komunikācijām projektēšanai;
  • valsts un vietējās pašvaldības institūciju un personu noteikšana, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risisnājumi skar to intereses;
  • lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu (t.sk. par nekustamā īpašuma objektu pievienošanu citam nekustamajam īpašumam; par kopīpašuma sadali);
  • informācijas sniegšana par zemes ierīcības projektiem.

Pakalpojuma apraksts šeit

Informācija aktualizēta 04.01.2024.