Pakalpojumi / Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas stipendijas saņemšana

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas stipendijas saņemšana

Lai motivētu izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, veicinātu izglītojamo intelektuālo un māksliniecisko spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas stipendijas piešķiršanas komisija var lemt par stipendijas piešķiršanu.

Kas jādara, lai saņemtu stipendiju?

Izglītojamajiem, kuri saskaņā ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas stipendijas saņemšanas nolikumu var pretendēt uz stipendijas saņemšanu, ir pienākums atvērt norēķinu kontu un uzrakstīt iesniegumu par stipendijas piešķiršanu, kurā ir norādīta atvērtā norēķina konta banka un konta numurs, un iesniegt to Izglītības iestādes lietvedībā.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Iesniegums, kas iesniedzams Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas lietvedībā.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesniegums Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas stipendijas saņemšanai (27.80 KB)

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Iesniegumu par ikmēneša stipendijas piešķiršanu izglītojamais iesniedz Izglītības iestādes lietvedībā līdz kārtējā gada 10.septembrim.

Iesniegumu par vienreizējās stipendijas piešķiršanu izglītojamais iesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stipendijas saņemšanu regulējošo noteikumu 17.1.apakšpunktā papildu izdevumu rašanās brīža.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Stipendijas piešķiršanas komisijas sēdes notiek vienu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 10.datumam.

Izglītības iestādes direktors, pamatojoties uz Komisijas sēdes protokolu, divu darba dienu laikā pieņem lēmumu par stipendiju izmaksu, izdodot rīkojumu.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas lietvedības sekretāri Santu Zariņu, tel. 64207362,

vai direktori Inesi Mētriņu, tel.64207362,

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 01.01.2021. Stipendiju piešķiršanas nolikums Nr.09.226/1.13/21/1

 

Informācija aktualizēta 11.02.2021.