Pakalpojumi / Stipendijas studējošajiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

Stipendijas studējošajiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

Pašvaldības 24.08.2022. saistošie noteikumi Nr.65 nosaka kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var piešķirt stipendijas studentiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu.

Pašvaldība katru gadu līdz 1. jūnijam nosaka akadēmiskajā gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas (programmas, kuras turpina atbalstīt un no jauna atbalstāmās). Ja Pašvaldība līdz kārtējā gada 1. jūnijam nav noteikusi atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas, tad tiek atbalstītas iepriekš noteiktās atbalstāmās pedagoģiskās studiju programmas.

Stipendijas piešķir atklāta konkursa kārtībā. Pašvaldība Konkursu izsludina divu mēnešu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajām studiju programmām.

Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

Pašvaldības stipendija tiek piešķirta šādā apmērā:

  • pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 300 euro mēnesī;
  • nepilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 200 euro mēnesī.

Pašvaldība stipendiātam maksās stipendiju 10 mēnešus gadā, un to iespējams saņemt no 2. studiju gada uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku, ja students pilda saistošo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.

Pašvaldības stipendiju ir tiesības saņemt pretendentam, kurš:

– ir pilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students vai ir nepilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students;

– noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

– sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 8 ballēm.

Pakalpojuma apraksts šeit

Informācija aktualizēta 02.03.2023.