Pakalpojumi / Stipendijas studējošajiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

Stipendijas studējošajiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

Pašvaldības 28.03.2024. saistošie noteikumi Nr.122 nosaka kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendijas studējošiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagoģiskai darbībai nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju.

Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas. Ja Pašvaldības dome kārtējā gadā nav noteikusi atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas, tad tiek atbalstītas iepriekš noteiktās atbalstāmās pedagoģiskās studiju programmas.

Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai studējošais saņem valsts piešķirto stipendiju.

Pašvaldības stipendija tiek piešķirta šādā apmērā:

  • pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 300 euro mēnesī;
  • nepilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 200 euro mēnesī.

Pašvaldība stipendiju maksā 10 mēnešus gadā. Stipendija netiek maksāta jūlijā un augustā. To iespējams saņemt no 2. studiju gada uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku, ja students pilda saistošo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.

Pašvaldības stipendiju ir tiesības saņemt pretendentam, kurš:

  • ir pilna laika klātienes profesionālā bakalaura studiju programmā studējošs;
  • ir nepilna laika profesionālā bakalaura studiju programmā studējošs;
  • noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;
  • vidējā svērtā atzīme nav zemāka par 8 ballēm;
  • kurš apņemas nodibināt darba tiesiskās attiecības studiju laikā vai ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc studiju beigšanas ar vienu vai vairākām Pašvaldības dibinātām izglītības iestādēm, un pēc studiju pabeigšanas nostrādāt vienā vai vairākās Pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs atbilstoši iegūtajai izglītībai par periodu kādu ir izmaksāta stipendija, bet ne mazāku par trīs gadiem.

Pakalpojuma apraksts šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.