Pakalpojumi / Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Valmieras novadā

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Valmieras novadā

2023. gada 28. decembrī Valmieras novada pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā”.

Saistošajos noteikumos iekļauts:

  • teritorijas dalījums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;
  • prasības atkritumu savākšanai, minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai, uzglabāšanai;
  • prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, mājsaimniecības radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai;
  • prasības atkritumu dalītās savākšanas organizēšanai, šo atkritumu savākšanas biežumam, kārtība, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošajos noteikumos izvirzīta prasība ikvienam atkritumu radītājam / valdītājam iesaistīties sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, kas sastāv no:

  • publiskiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem – publiskajiem EKO punktiem;
  • šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem – EKO laukumiem;
  • pie individuālajām dzīvojamām mājām izveidotajiem sadzīves atkritumu dalītai vākšanai paredzētajiem konteineriem (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls);
  • pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru sastāvā ir vismaz divi dzīvokļi, izveidotajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem ((bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls).

Saistošajos noteikumos paredzēta iespēja pašvaldības administratīvo teritoriju individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem vai lietotājiem bioloģiskos atkritumus kompostēt mājsaimniecības teritorijā. Šādā gadījumā personām nepieciešams informēt atkritumu apsaimniekotāju par mājkompostēšanas esamību.

Ar Valmieras novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 115 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā” var iepazīties šeit.

 

Informācija aktualizēta 30.01.2024.