Pakalpojumi / Reklāmas izvietošanas atļauja

Reklāmas izvietošanas atļauja

Pakalpojuma īsais apraksts

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana.

Izsniedz:

 • – izkārtnes izvietošanas atļauju;
 • – reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
 • – reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
 • – citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;
 • sludinājumu izvietošanas atļauju.

Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.

Kas jādara, lai varētu saņemt atļauju?

Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz Valmieras pilsētas pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā) reklāmas vai reklāmas objekta projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Iesniegums, kurā norāda šādu informāciju:

 • dati par reklāmas devēju un reklāmas izplatītāju: fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, juridiskai personai – nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
 • bankas rekvizīti, lai sagatavotu maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu (ja tāda paredzēta pašvaldības saistošajos noteikumos);
 • reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu);
 • laiks, uz kādu paredzēts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu (izņemot izkārtni).

Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu (mobilai reklāmai mēroga vietā norāda izvietošanas veidu); papildefektu raksturojumu (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti.

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesniegums reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanai vai grafiskā dizaina maiņu

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 • Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā – personīgi;
 • nosūtot ar e-parakstu apliecinātu iesniegumu un nepieciešamos dokumentus uz [email protected]

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš

Attīstības pārvalde izskata reklāmas vai reklāmas objekta projektu un septiņu darbdienu laikā (10 darbdienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums) pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

 • par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem);
 • par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.

Reklāmas vai reklāmas objekta projektu saskaņošanai nav jāiesniedz, ja:

 • reklāmu izvieto ēkas iekštelpās un pastāvīgās tirdzniecības vietās, kā arī citās norobežotās teritorijās, kuras neatkarīgi no to īpašuma formas ir pieejamas patērētājiem, un attiecīgā reklāmas izvietošanas vieta šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma par vietu, kas vērsta pret publisku vietu;
 • reklāmu izvieto uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa, kas pārvietojas pa dažādām administratīvajām teritorijām, kā arī uz pasažieru un kravas vilcieniem;
 • reklāmu uzkrāso vai uzlīmē uz privātpersonai piederoša transportlīdzekļa un attiecīgā reklāma nav uzskatāma par mobilo reklāmu atbilstoši Latvijas Republikas 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 3.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;
 • reklāmu par ēkas vai telpu iznomāšanu, izīrēšanu vai pārdošanu ēkas logos vai skatlogos izvieto attiecīgās ēkas vai telpu īpašnieks, īrnieks vai nomnieks;
  reklāmu izvieto uz skatloga rūts iekšpuses vai ārpuses, neaizņemot vairāk par 25% no rūts platības, vai skatloga vitrīnā, un tā var saturēt informāciju par attiecīgās iestādes vai privātpersonas veiktās saimnieciskās darbības raksturu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem;
  izvieto informatīvās zīmes (piemēram, “smēķēt aizliegts”, uzlīmes par attiecīgo maksājumu karšu izmantošanu, ielu nosaukumu un numerācijas zīmes).

Papildu informācija:

 • ja reklāmu vai reklāmas objektu paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma, tad reklāmas devējs rakstiski apliecina, ka ir saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai;
 • reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauja apliecina personas tiesības izvietot un izmantot reklāmu vai reklāmas objektu Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā. Ja reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauja izsniegta ar nosacījumiem, persona ir tiesīga izvietot un izmantot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc attiecīgo nosacījumu izpildes;
 • ja reklāmas devējs pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām vēlas turpināt reklāmas vai reklāmas objekta izmantošanu tad, lai saņemtu jaunu atļauju, reklāmas devējs vai reklāmas izplatītājs ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas termiņa beigām iesniedz Valmieras pilsētas Attīstības pārvaldē attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda plānoto reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas laiku un spēkā esošās reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izdošanas datumu un numuru, kā arī pievieno aktuālo reklāmas vai reklāmas objekta fotogrāfiju.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Attīstības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas mākslinieku Gintu Sippo.

Tālrunis: 29236667

E-pasts: [email protected]

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?