Pakalpojumi / Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām (pansionāts „Valmiera”/SAC “Lode”)

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām (pansionāts „Valmiera”/SAC “Lode”)

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus nodrošinošas iestādes darbības mērķis ir sniegt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 05.01.2024.