Pakalpojumi / Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Lai saņemtu GMI pabalstu, nav obligāts trūcīgas mājsaimniecības statuss, jo pabalstu piešķir, pamatojoties uz mājsaimniecības materiālā stāvokļa izvērtējumu.

GMI līmenis mājsaimniedcības pirmajai personai no 2021.gada 1.janvāra ir 109 EUR, bet katrai nākamai personai 76 EUR.

UZMANĪBU! Lai uzlabotu mājokļa pabalsta pieejamību, dodot iespējas saņemt šo pabalstu lielākam cilvēku lokam ar augstākiem ienākumiem, par periodu no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. aprīlim GMI slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Uzziņas sociālo pabalstu jautājumos Valmierā un tās tuvākajā apkārtnē dzīvojošiem Valmieras novada iedzīvotājiem – 64207153 vai 64210690; tālākās novada apdzīvotās vietās dzīvojošām personām (lai vienotos par pieņemšanas vietu un laiku) – 64210688 vai 64268110.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 12.09.2022.