Pakalpojumi / Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 105 “Par pabalstiem un sociālajām garantijām Valmieras novadā” pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā piešķir:

– vienam no bērna vecākiem, ja vecāka deklarētā dzīvesvieta Valmieras novada administratīvajā teritorijā ir vismaz sešus mēnešus no pabalsta pieprasīšanas brīža;

– vienam no aizbildņiem vai adoptētājiem, tai skaitā adoptētājiem, kuriem bērns nodots pirmsadopcijas aprūpē, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem;

– vienam no bērna audžuvecākiem, ja bērns nodots ārpusģimenes aprūpē un šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

Pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā apmērs ir 200 euro par katru bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā.
Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pieprasīt ne vēlāk kā vienu gadu pēc bērna piedzimšanas.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.