Pakalpojumi / Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā” pabalstu 200 euro apmērā bērna piedzimšanas gadījumā var saņemt

  • viens no bērna vecākiem, ja vecāka deklarētā dzīvesvieta Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vismaz sešus mēnešus no pabalsta pieprasīšanas brīža;
  • viens no aizbildņiem vai adoptētājiem, tai skaitā adoptētājiem, kuriem bērns nodots pirmsadopcijas aprūpē, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem
  • viens no bērna audžuvecākiem, ja bērns nodots ārpusģimenes aprūpē un šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 18.10.2022.