Pakalpojumi / Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts

Aprēķinot mājokļa pabalstu, tiek ņemti vērā šādi izdevumi:

♦par dzīvojamās telpas lietošanu (īres un apsaimniekošanas maksa);

♦par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;

♦par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu;

♦par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;

♦citi izdevumi, piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu, par kuru pieprasa mājokļa pabalstu; čeks vai kvīts par gāzes balona iegādi.

 

No 2023. gada 1. jūnija garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai mājsaimniecībām piemēro dažādus koeficientus atkarībā no mājsaimniecības sastāva:

♦atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5;

♦mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2;

♦mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni, – koeficients 2;

♦pārējām mājsaimniecībām – koeficientu 1,5.

 

Aprēķinot mājokļa pabalstu individuālās apkures iegādei, atbilstoši izdevumus apliecinošajā dokumentā norādītajai summai par individuālās apkures iegādi no šī gada 1. jūnija var saņemt atbalstu ne vairāk kā 12 EUR apmērā par mājokļa kvadrātmetru kalendārajā gadā.

Mājokļa platība, kuru ņem vērā, apmaksājot izdevumus par apkuri (arī par dzīvojamo telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu):

♦no mājokļa kopējās platības – 32 m2 vienai personai mājsaimniecībā un 18 m2 – katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;

♦visu mājokļa platību – ja tas ir vienistabas mājoklis vai istaba kopīpašnieku mājoklī; vai arī divistabu mājoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi viena vai vairākas personas, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai viena vai vairākas personas, kuras sasniegušas valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu;

♦līdz 50 m2 no mājokļa kopējās platības, ja mājoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi viena persona, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai viena persona, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

Mājokļa pabalsta aprēķinā kopējās individuālās apkures iegādes izmaksu summu iekļauj viena mēneša mājsaimniecības izdevumos. Mājokļa pabalsts individuālās apkures iegādei tiek aprēķināts tikai pēc izdevumus apliecinoša dokumenta, čeka vai kvīts par individuālās apkures iegādi iesniegšanas.

Kā pieteikties mājokļa pabalstam?

Pieteikties pabalstam, iepriekš pierakstoties klātienes konsultācijai, aicinām Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV–4201) un vēršoties pie sociālajiem darbiniekiem novada pilsētās un pagastos. Sociālo darbinieku kontaktinformācija atrodama šeit.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  • dokumentus pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus (rēķinus, līgumus, ja nepieciešams, par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi, tai skaitā izdevumus apliecinošus dokumentus par cietā kurināmā iegādi, ja apkuri nodrošina ar cieto kurināmo), un uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja tādu nav sociālā dienesta rīcībā;
  • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  • citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

Pakalpojuma apraksts šeit

* * *

Sociālais dienests mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt.

Aprēķināto un piešķirto pabalstu ne retāk kā reizi trijos mēnešos (izņemot mājokļa pabalstu individuālās apkures iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā) pārskaita šādā secībā – pirmkārt, apsaimniekotājam vai tam komunālo pakalpojumu sniedzējam, kuram ir lielākās izmaksu pozīcijas, pārējo daļu – citam pakalpojumu sniedzējam vai iesnieguma iesniedzējam. Aprēķinātais pabalsts individuālās apkures iegādei (ievērojot, ka iesniegts izdevumus apliecinošs dokuments) tiks pārskaitīts iesnieguma iesniedzējam.

Mājokļa pabalstam var pieteikties visa gada garumā.

Informējam, ka no 2024. gada 1. janvāra gaidāmas izmaiņas garantētā minimālā ienākuma sliekšņos, ko piemēro mājokļa pabalsta aprēķinā:

  • no 01.07.2023. līdz 31.12.2023. 125 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 87,50 euro katrai nākamai personai mājsaimniecībā.
  • no 01.01.2024.137 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96 euro katrai nākamai personai mājsaimniecībā.

Informācija aktualizēta 05.01.2024.