Pakalpojumi / Pabalsta piešķiršana par aizgādņa pienākumu pildīšanu

Pabalsta piešķiršana par aizgādņa pienākumu pildīšanu

Tiesības saņemt pabalstu par aizgādņa pienākumu pildīšanu ir personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, ja:

– aizgādnībā esošās personas pamata dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā;

– aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē 12 mēnešus ir bijusi Valmieras novada administratīvā teritorija.

Pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu ir 250 euro un tiek izmaksāts reizi gadā līdz nākamā gada 1.martam par iepriekšējo kalendāro gadu. Par nepilnu gadu pabalsta apmērs par aizgādņa pienākumu pildīšanu tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 09.01.2024.