Pakalpojumi / Pabalsta piešķiršana par aizgādņa pienākumu pildīšanu

Pabalsta piešķiršana par aizgādņa pienākumu pildīšanu

No 2024. gada iespējams saņemt pabalstu par aizgādņa pienākumu pildīšanu, kas noteikts 250 EUR apmērā un tiek izmaksāts reizi gadā – līdz nākamā gada 1. martam par iepriekšējo kalendāro gadu.

SVARĪGI – pabalstu sāks izmaksāt 2025. gadā – iesniegumu par 2024. gadu varēs iesnegt 2025.gada sākumā.

Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums.

Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kas ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizgādni / pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, ja aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē 12 mēnešus bijusi Valmieras novada administratīvā teritorija.

Pakalpojuma apraksts šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.