Pakalpojumi / Noderīga informācija par kapavietas piešķiršanu un apbedīšanu

Noderīga informācija par kapavietas piešķiršanu un apbedīšanu

Valmieras novada pašvaldības kapsētās, kurās ir brīvas vietas, jaunas kapavietas tiek piešķirtas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Valmieras novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanai. Mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, apbedīšana jaunās kapavietās iespējama, ja laulātā vai radinieka, kurš organizē apbedīšanu un iesniedz iesniegumu par kapavietas piešķiršanu, deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu jaunu kapavietu un tās uzturēšanas tiesības, pašvaldības apvienības pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā kapsēta, vai Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, ja kapsēta atrodas Valmieras valstspilsētas administratīvajā teritorijā, iesniedzami šādi dokumenti:

1) rakstveida iesniegums par kapavietas piešķiršanu, aizpildāms pie kapu pārziņa (Valmierā) vai kapsētas strādnieka (citās novada kapsētās), kurš iesnieguma veidlapā veic saskaņojumu, norādot konkrētu ierādīto kapavietu;

2) dzimtsarakstu nodaļas izsniegtas miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3) urnas apbedīšanas gadījumā – dokumenta, kas apliecina kremēšanas faktu kopija (uzrādot oriģinālu).

Viena persona var lūgt piešķirt ne lielāku kā četrvietīgu kapavietu. Par vietu pieejamību vēlamajā kapsētā jāsazinās ar konkrētas kapu pārzini (kapsētas strādnieku). Iepriekš piešķirtā, izveidotā un uzturētā ģimenes kapavietā, ja tajā ir brīva vieta, pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētā kārtībā mirušo atļauts apbedīt neatkarīgi no tā pēdējās deklarētās dzīvesvietas. Apbedījuma veikšana jāsaskaņo ar kapu pārzini (kapsētas strādnieku), dokumenti pašvaldībā nav jāiesniedz.

Lēmumu par kapavietas piešķiršanu, pamatojoties uz personas iesniegumu un tajā veikto saskaņojumu, pašvaldības amatpersona pieņem vienas darba dienas laikā, izņēmuma gadījumos – trīs darba dienu laikā.

Pakalpojuma apraksts šeit

Cita noderīga informācija:

Informācija aktualizēta 31.01.2024.