Pakalpojumi / Naktspatversmes pakalpojums

Naktspatversmes pakalpojums

Naktspatversmes pakalpojums nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas pilngadīgām personām bez reģistrētas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām laika periodā no 1. oktobra līdz  30. aprīlim (katru dienu no plkst. 19.00 līdz plkst. 8.00). Naktspatversme atrodas Valmierā, Ūdens ielā 2C.

Lai saņemtu naktspatversmes pakalpojumu, personai ierodoties naktspatversmē, jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.

Naktspatversmes pakalpojumu deleģēšanas līguma ietvaros Valmierā nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

 

Informācija aktualizēta 26.01.2023.