Pakalpojumi / Medību tiesību noma

Medību tiesību noma

Pašvaldība var nodot nomā medību tiesības tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās, noslēdzot rakstveida līgumu uz termiņu, kas nav īsāks par vienu gadu, bet ne ilgāk kā uz piecām medību sezonām.

Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa 0,40 EUR apmērā gadā par vienu ha bez PVN (21%).

Medību tiesību nomu uz pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām var ierosināt fiziska vai juridiska persona (medību kolektīvs), kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, iesniedzot medību tiesību nomas iesniegumu.

Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi medību tiesību nomas pretendenti, tiek rīkota izsole un medību tiesību nomas tiesības iegūst pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas tiesību cenu par vienu hektāru gadā.

Informācija par pieprasītajām pašvaldības medību platībām tiek publicēta Valmieras novada pašvaldības mājas lapas www.valmierasnovads.lv sadaļā Informācija – Izsoles un sludinājumi.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.