Pakalpojumi / Kā kļūt par audžuģimeni

Kā kļūt par audžuģimeni

Bāriņtiesa bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu audžuģimenē, uz laiku līdz pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanai, aizbildnības dibināšanai, adopcijai vai līdz bērna pilngadībai.

Bāriņtiesa lemj par:

  • ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes (krīzes audžuģimene vai audžuģimene bērnam ar invaliditāti) pienākumu veikšanai;
  • audžuģimenes statusa piešķiršanu;
  • bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā;
  • bērna izņemšanu no audžuģimenes;
  • bērna ārpusģimenes aprūpes laika pagarināšanu;
  • bērna uzturēšanos pie vecākiem;
  • aizliegumu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam satikties ar vecākiem vai tuviem radiniekiem.

Bāriņtiesa lemj arī par:

  • audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka audžuģimene nepilda audžuģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
  • audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa izbeigšanu, ja audžuģimene pati ir izteikusi tādu vēlēšanos vai ir mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bijuši par pamatu audžuģimenes statusa piešķiršanai un ietekmē audžuģimenes spēju turpināt veikt audžuģimenes pienākumus.

Audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanas un atņemšanas kārtību, bērna un audžuģimenes savstarpējās personiskās un mantiskās attiecības, audžuģimeņu finansēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā bērnu nodod audžuģimenei vai izbeidz viņa uzturēšanos tajā, nosaka Ministru kabinets.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.