Pakalpojumi / Audžuģimenes statusa piešķiršana

Audžuģimenes statusa piešķiršana

Bāriņtiesa bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu audžuģimenē uz laiku līdz pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanai, aizbildnības dibināšanai, adopcijai vai līdz bērna pilngadībai.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

 

Labklājības ministrijas infografikas:

Kā kļūt par audžuģimeni

Kā kļūt par audžuģimeni bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Kā kļūt par krīzes audžuģimeni

Atbalsts audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei

 

Bāriņtiesa lemj par:

  • ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes (krīzes audžuģimene vai audžuģimene bērnam ar invaliditāti) pienākumu veikšanai;
  • audžuģimenes statusa piešķiršanu;
  • bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā;
  • bērna izņemšanu no audžuģimenes;
  • bērna ārpusģimenes aprūpes laika pagarināšanu;
  • bērna uzturēšanos pie vecākiem;
  • aizliegumu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam satikties ar vecākiem vai tuviem radiniekiem.

Bāriņtiesa lemj arī par:

  • audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka audžuģimene nepilda audžuģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
  • audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa izbeigšanu, ja audžuģimene pati ir izteikusi tādu vēlēšanos vai ir mainījušies tiesiskie apstākļi, kas bijuši par pamatu audžuģimenes statusa piešķiršanai un ietekmē audžuģimenes spēju turpināt veikt audžuģimenes pienākumus.

Audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanas un atņemšanas kārtību, bērna un audžuģimenes savstarpējās personiskās un mantiskās attiecības, audžuģimeņu finansēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā bērnu nodod audžuģimenei vai izbeidz viņa uzturēšanos tajā, nosaka Ministru kabinets.

 

Informācija aktualizēta 18.03.2024.