Pakalpojumi / Iesnieguma izskatīšana no valsts budžeta līdzekļiem finansētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sociālās rehabilitācijas institūcijā

Iesnieguma izskatīšana no valsts budžeta līdzekļiem finansētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sociālās rehabilitācijas institūcijā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pakalpojuma mērķis ir atjaunot vai uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Pakalpojumus var saņemt:

  • personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, ja funkcionālie traucējumi atbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem;
  • politiski represētas personas, ja to atbilstība politiski represētās personas statusam ir apliecināta ar dokumentiem (ir izsniegta politiski represētās personas apliecība);
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā cietušie.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 18.07.2019.