Pakalpojumi / Bērna mantisko interešu aizsardzība

Bērna mantisko interešu aizsardzība

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos lemj par:

  • atļauju pieņemt vai atraidīt tam piekritušo mantojumu;
  • mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
  • mantojuma sadalīšanu, bērna mantas vai nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 14000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
  • nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
  • īpašuma iegūšanu;
  • aizbildņa iecelšanu tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
  • mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
  • vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontakinformācija šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.