Pakalpojumi / Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana

Bāriņtiesa, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, veic riska novērtēšanu (vecāka līdzatkarība, problēmas neatzīšana u.tml.), informē vecāku par sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ja vecāks šajā termiņā kavējas novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstāķlus un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna dzīvībai un veselībai, bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no ģimenes.

Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:

  • ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;
  • bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ;
  • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
  • vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot, ja bērnu adoptē otrs laulātais;
  • konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.

Bāriņtiesa lemj par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu, ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši, un tas ir bērna interesēs.

Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, ja:

  • viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība;
  • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību.

 

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.