Pakalpojumi / Atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 857 grozījumiem no 2024. gada 1. janvāra noteikti šādi minimālie pabalstu apmēri:

1) vienreizējais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 274 eiro (iepriekš 251 eiro), bet bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 411 eiro (iepriekš 376 eiro);

2) ikmēneša pabalsts pilngadību sasniegušajiem bērniem, kuri turpina mācības, neatkarīgi no sekmju līmeņa –  171 eiro (iepriekš 125 eiro), bet bērniem ar invaliditāti kopš bērnības – 240 eiro (iepriekš 188 eiro);

3) vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 1166 eiro (iepriekš 1065 eiro);

4) ēdināšanas pabalsts piešķir bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš klātienē apgūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Valmieras novada administratīvās teritorijas, tiek piešķirts 100 % apmērā, bet ne vairāk kā 5 euro dienā. Ēdināšanas pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam piešķirams, sākot no dienas, kad Pārvalde pieņēmusi lēmumu, līdz kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai vai līdz kalendārā gada beigām, ja izglītojamais apgūst pirmsskolas izglītības programmu. Ēdināšanas pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam izmaksā reizi mēnesī 10 darba dienu laikā pēc tam, kad Pārvaldē iesniegti šādi dokumenti:

– rēķins par iepriekšējā mēnesī izglītības iestādē saņemto ēdināšanas pakalpojumu;

– izdevumus apliecinoša dokumenta kopiju par rēķina apmaksu (uzrādot oriģinālu).

5) mājokļa pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam tiek piešķirts, aprēķināts un izmaksāts saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

 

Informācija aktualizēta 09.01.2024.