Pakalpojumi / Atļaujas izsniegšana būvdarbu veikšanai

Atļaujas izsniegšana būvdarbu veikšanai

Atļauju būvdarbu veikšanai pieprasa pašvaldības būvvaldei vai institūcijai, kas pilda būvvaldes funkcijas.

Pakalpojuma apraksts šeit

Ar būvniecību saistītu iesniegumu veidlapas šeit

 

Informācija aktualizēta 27.05.2024.