Pakalpojumi / Apliecinājumi un citi notariālie pakalpojumi

Apliecinājumi un citi notariālie pakalpojumi

AKTUĀLI! Bāriņtiesa novada iedzīvotājiem nodrošina arī notariālos pakalpojumus.

Ārpus pilsētas administratīvās teritorijas notariālos pakalpojumus Bāriņtiesa sniedz arī Valmieras pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem. 

Bāriņtiesas speciālisti apvienību pārvaldēs apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Ar darbinieku kontaktinformāciju var iepazīties ir pieejama šeit. Šī informācija atrodama arī apvienību pārvaldēs un pagastos pie ziņojumu dēļiem.

Gadījumos, kad cilvēks veselības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties apvienības parvaldē, bāriņtiesas darbinieks bez papildu samaksas pie iedzīvotāja ierodas mājas vizītē.

Teritoriālajās apvienibās bāriņtiesa veic šādus uzdevumus:

1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;

2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

3) sastāda, atsauc vai pieņem glabāšanā testamentus;

4) sagatavo pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;

5) apliecina to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

6) apliecina dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kas attiecas uz konkrēto personu;

7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8) apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

9) sagatavo dokumentu, tostarp darījuma aktu, projektus.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Neatkarīgi no savas deklarētās dzīvesvietas personas var vērsties arī pie jebkura zvērināta notāra. Valmieras pilsētā notariālo pakalpojumu saņemšanu nodrošina zvērināti notāri:

1) Aina Zvidriņa, prakses vieta: Rīgas iela 25C, Valmiera, Valmieras novads, tālrunis 64222310, 26577766, e-pasts:  ;

2) Agris Jaunpujēns, prakses vieta: Rīgas iela 9-4, Valmiera, Valmieras novads, tālrunis 64222273, e-pasts:  .

 

Informācija aktualizēta 25.03.2024.