Pakalpojumi / Apliecinājumi un citi notariālie pakalpojumi

Apliecinājumi un citi notariālie pakalpojumi

AKTUĀLI! Saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos ārpus pilsētas administratīvās teritorijas notariālos pakalpojumus sniedz Bāriņtiesa arī Valmieras pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem

Apvienību pārvaldēs apmeklētāji klātienē tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta. Valmieras novada Bāriņtiesas darbalaiks, apmeklētāju pieņemšanas laiki un kontaktinformācija ir pieejama šeit.

Teritoriālajās apvienibās bāriņtiesa veic šādus uzdevumus:

1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;

2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

3) ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

4) apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;

5) apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8) apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

9) sagatavo dokumentu projektus.

 

Pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit.

 

Joprojām personas var vērsties pie jebkura zvērināta notāra neatkarīgi no savas deklarētās dzīvesvietas. Valmieras pilsētā notariālo pakalpojumu saņemšanu nodrošina zvērināti notāri:

1) Aina Zvidriņa, prakses vieta: Rīgas iela 25C, Valmiera, Valmieras novads, tālrunis 64222310, 26577766, e-pasts: aina.zvidrina@latvijasnotars.lv ;

2) Agris Jaunpujēns, prakses vieta: Rīgas iela 9-4, Valmiera, Valmieras novads, tālrunis 64222273, e-pasts: agris.jaunpujens@latvijasnotars.lv .

 

Informācija aktualizēta 13.05.2022.