Pakalpojumi / Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu piešķir vienu reizi par personu, kura mirusi un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Valmieras novada administratīvajā teritorijā, vai par nedzīvi dzimušu bērnu vai dzemdībās mirušu bērnu, kura vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Apbedīšanas pabalsta apmērs, ja:

– Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atteikusi piešķirt apbedīšanas pabalstu, ir 300 euro;

– Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 500 euro, piešķiramā pabalsta apmēru veido starpība starp 500 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru, bet ne vairāk kā 300 euro.

Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu.
Apbedīšanas pabalstu pieprasa ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc personas miršanas fakta reģistrācijas, Dzimtsarakstu nodaļā iesniedzot iesniegumu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma kopiju par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Iesnieguma veidlapa šeit

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 10.01.2024.