Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 26.10.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 26.10.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 26.oktobrī plkst.9.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Tiešraide

Darba kārtība

Protokols

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Darba kārtības punktsPieņemtais lēmums
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībāPieņemts
2xPar darba kārtību kopumāPieņemts
3SN 105Saistošie noteikumi “Par pabalstiem un sociālajām garantijām Valmieras novada pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksts
Pieņemts
4SN 106Saistošie noteikumi “Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā”

Pielikums
Paskaidrojuma raksts
Pieņemts
5492.Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli Valmieras novada pašvaldībā”

Konsolidētā versija NOTEIKUMI
1.pielikums
2.pielikums
Pieņemts
6493.Par Valmieras novada pašvaldības 31.01.2023. domes lēmuma Nr.53 “Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” īstenošanai” atzīšanu par spēku zaudējušuPieņemts
7494.Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
Pieņemts
8495.Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.675 (protokols Nr.20, 47.§) “Par Valmieras novada apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums
Pieņemts
9496.Par Valmieras novada metodiskā kultūras centra statusa noteikšanu Valmieras Kultūras centramPieņemts
10497.Par Valmieras novada Sporta nozares attīstības stratēģijas apstiprināšanu

Pielikums
Pieņemts
11498.Par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Publiskā administrācija” projekta īstenošanuPieņemts
12499.Par atbalstu Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” dalībai projektā “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumus kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP)

Pielikums
Pieņemts
13500.Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas dalībai projektā “Erasmus+ akreditācija”

Pielikums
Pieņemts
14501.Par Burtnieku Ausekļa pamatskolas Attīstības plāna 2023.-2026.gadam saskaņošanu

Pielikums ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Pieņemts
15502.Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums NOLIKUMS
Pieņemts
16503.Par grozījumiem Valmieras 5.vidusskolas nolikumā

Konsolidētā versija NOLIKUMS
Pieņemts
17504.Par zemesgabalu nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām Burtnieku apvienības teritorijāPieņemts
18505.Par zemes vienības Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 015 0049, iegādiPieņemts
19506.Par zemes vienību Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 015 0052, 9601 015 0053 un 9601 015 0054, iegādiPieņemts
20507.Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 31.janvāra lēmumā Nr.18 (protokols Nr.1, 25.§) “Par atbalstu projekta pieteikuma “No Hobija uz Biznesu” iesniegšanai”

Pielikums
Konsolidētā versija 18.lēmumam
Pieņemts
21508.Par atbalstu projekta “Atpūtas vietas pilnveidošana Vaidavas ezera krastā” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
Pieņemts
22509.Par atbalstu projekta pieteikumam “Velo remonta stacijas uzstādīšana Mazsalacā”

Pielikums
Pieņemts
23510.Par atbalstu projekta “Brīvā laika aktivitāšu pilnveidošana Matīšos” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
Pieņemts
24511.Par finansējuma piešķiršanu līdzdalības budžeta projektu/-a ieviešanaiPieņemts
25512.Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības 27.01.2022. lēmumā Nr.63 (protokols Nr.2, 66.§) “Par Valmieras novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības komisijas un nolikuma apstiprināšanu”

Konsolidētā versija 63.lēmumam
Pieņemts
26513.Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Pieņemts
27514.Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem

Pielikums NOLIKUMS
Pieņemts
28515.Par zemes vienības “Sprosti-Lielvējiņi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9664 004 0269, iegādiPieņemts
29xPriekšlikums: atlikt jautājumus par koksnes atsavināšanuPieņemts
30xPar izcērtamās koksnes cirsmā “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanaiAtlikts
31xPar izcērtamās koksnes cirsmā “Grunduļi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanaiAtlikts
32xPar izcērtamās koksnes cirsmā “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanaiAtlikts
33xPar izcērtamās koksnes cirsmā “Jaunslīvēni”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atkārtotu atsavināšanaiAtlikts
34xPar izcērtamās koksnes cirsmā “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanaiAtlikts
35xPar izcērtamās koksnes cirsmā “Kaktiņi”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanaiAtlikts
36xPar izcērtamās koksnes cirsmās “Brendiķi 1”, Kocēnu pagastā, “Līdumi”, Kauguru pagastā un “Skadaru grants karjera”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanaiAtlikts
37xPar izcērtamās koksnes cirsmā “Muižnieki”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, “Pļavas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, un “Alnīši”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanaiAtlikts
38xPar izcērtamās koksnes cirsmās “Industriālais parks” un “Jāņparka iela 10”, Valmierā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanaiAtlikts
39xPar izcērtamās koksnes cirsmā “Mežs”, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanaiAtlikts
40xPar izcērtamās koksnes cirsmā “Rāķu purvs 1”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiAtlikts
41516.1.PAPILDU JAUTĀJUMS Par kluba (Dutkas kultūras nams) ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0205 001 nojaukšanuPieņemts
42x2.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 27.oktobra lēmumā Nr.682 (protokols Nr.20, 54.§) “Par projekta “Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkās Strenčos un Sedā, Valmieras novadā” iesniegšanu”Atlikts
43517.3.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pieaugušo neformālās izglītības kursu izmaksu apstiprināšanu

Pielikums
Pieņemts
44518.4.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 20.01.2022. lēmumā Nr.1 “Par atbalstu projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Zilaiskalns” iesnieguma iesniegšanu”

Konsolidētā versija 1.lēmumam
Pieņemts
45519.5.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 28.09.2023. domes lēmumā Nr.482 (protokols Nr.14, 43.§) “Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Lietus ūdens atvades risinājumu būvniecība Uzvaras ielā un Dārza ielā, Sedā, Valmieras novadā” īstenošanai”

Konsolidētā versija 482.lēmumam
Pieņemts
46520.6.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanu

Pielikums RĪCĪBAS PLĀNS
Pielikums INVESTĪCIJU PLĀNS
Pielikums Investīciju plānam
Pieņemts
47521.7. PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā

Konsolidetā versija 498.lēmumam
Pieņemts
48SN 1078.PAPILDU JAUTĀJUMS Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada saistošajos noteikumos Nr.82 “Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu”

1.pielikums
4.pielikums
Paskaidrojuma raksts
Konsolidētā versija SN Nr.82
Pieņemts
49522.9.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Pieņemts
50523.10.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 31.08.2023. lēmumā Nr.403 ”Par valsts 2023./2024. mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu”

Konsolidētā versija 403.lēmumam
Pieņemts
51524.11.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 31.08.2023. lēmumā Nr.405 ”Par finansējumu Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu, interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai 2023./2024.mācību gadā”

Konsolidētā versija 405.lēmumam
Pieņemts