Attīstība / Valmieras pilsētas teritorijas plānošanas dokumenti / Lokālplānojumi Valmiera / Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada)

Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada)

Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada)

Apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2018. gada 29. novembra lēmumu Nr. 427 (protokols Nr. 17, 23.§) “Par lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017. gada), apstiprināšanu” un apstiprināts Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 29. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 315 “Zemes vienību Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Lēmums Nr.427

Saistošie noteikumi Nr.315

Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017. gada), īstenojams no 11.02.2019. saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli.

Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā

I. Paskaidrojuma raksts

II. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 315 1.pielikums)

III. Grafiskā daļa

IV. Izpētes materiāli

V. Vides pārskats

VI. Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem

Ar apstiprināto lokālplānojumu, tā dokumentāciju un vides pārskatu var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_10935, pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība”–“Teritorijas plānošana”–“Lokālplānojumi”, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 318.kabinetā, tālr.: 64210681, pašvaldības darba laikā.