Pakalpojumi / Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts

Energoresursu cenu pieauguma dēļ, lai uzlabotu mājokļa pabalsta saņemšanas iespējas iedzīvotājiem, kuriem visvairāk tas nepieciešams, līdz 2023. gada 31. maijam pabalsta aprēķinā garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summai piemēro koeficientu 3.

Koeficienta palielinājuma rezultātā GMI slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Priekšnosacījums pabalsta saņemšanai – mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana.

Kādi izdevumi tiek ņemti vērā, aprēķinot mājokļa pabalstu?

 • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres un apsaimniekošanas maksa);
 • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu;
 • par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;
 • citi izdevumi, piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu, par kuru pieprasa mājokļa pabalstu; čeks vai kvīts par gāzes balona iegādi.

Mājokļa pabalsta aprēķins

Kā pieteikties mājokļa pabalstam?

Pieteikties pabalstam, iepriekš pierakstoties klātienes konsultācijai, aicinām Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV–4201) un vēršoties pie sociālajiem darbiniekiem novada pilsētās un pagastos. Sociālo darbinieku kontaktinformācija atrodama šeit.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • dokumentus pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus (rēķinus, līgumus, ja nepieciešams, par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi, tai skaitā izdevumus apliecinošus dokumentus par cietā kurināmā iegādi, ja apkuri nodrošina ar cieto kurināmo), un uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja tādu nav sociālā dienesta rīcībā;
 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
 • citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

Pakalpojuma apraksts šeit

Kā aprēķina mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei?

To aprēķina atbilstoši izdevumus apliecinošajā dokumentā norādītajai summai par cietā kurināmā iegādi, bet ne vairāk kā 12 EUR (likme līdz šī gada 31. maijam) par mājokļa kvadrātmetru kalendārajā gadā. Mājokļa platība, kuru ņem vērā, apmaksājot izdevumus par apkuri (arī par dzīvojamo telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu):

 • no mājokļa kopējās platības – 32 m2 vienai personai mājsaimniecībā un 18 m2 – katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;
 • visu mājokļa platību – ja tas ir vienistabas mājoklis vai istaba kopīpašnieku mājoklī; vai arī divistabu mājoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi viena vai vairākas personas, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai viena vai vairākas personas, kuras sasniegušas valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

Mājokļa pabalsta aprēķinā kopējo cietā kurināmā iegādes izmaksu summu iekļauj viena mēneša mājsaimniecības izdevumos. Vēršam uzmanību, ka mājokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei tiek aprēķināts tikai pēc izdevumus apliecinoša dokumenta, čeka vai kvīts par cietā kurināmā iegādi iesniegšanas.

* * *

Sociālais dienests 40 darba dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt.

Mājokļa pabalsts

Aprēķinātais un piešķirtais pabalsts ne retāk kā reizi trijos mēnešos (izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā) pēc Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktā pārskaita šādā secībā – pirmkārt, apsaimniekotājam vai tam komunālo pakalpojumu sniedzējam, kuram ir lielākās izmaksu pozīcijas, pārējo daļu – citam pakalpojumu sniedzējam vai iesnieguma iesniedzējam. Aprēķinātais pabalsts cietā kurināmā iegādei (ievērojot, ka iesniegts izdevumus apliecinošs dokuments) tiks pārskaitīts iesnieguma iesniedzējam.

 

Informācija aktualizēta 16.02.2023.