Pakalpojumi / Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts

Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai – mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par apsaimniekošanas maksu), par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroeneģijas, ūdens, dabasgāzes, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu, kā arī izdevumi par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Pakalpojuma apraksts šeit

UZMANĪBU! Energoresursu cenu pieauguma dēļ, lai uzlabotu mājokļa pabalsta saņemšanas iespējas iedzīvotājiem, kuriem visvairāk tas nepieciešams, no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam pabalsta aprēķinā garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summai piemēro koeficientu 3. To nosaka grozījumi “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”.

Koeficienta palielinājuma rezultātā GMI slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Priekšnosacījums pabalsta saņemšanai – mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana.

Paaugstināts koeficients dod iespēju saglabāt atsevišķi dzīvojošas personas vai vairāku personu mājsaimniecības rīcībā vairāk līdzekļu ikdienas izdevumiem, tajā skaitā pārtikai, un kvalificēties mājokļa pabalstam ar augstākiem ienākumiem nekā iepriekš.

Mājokļa pabalsta aprēķins

Kādi izdevumi tiek ņemti vērā, aprēķinot mājokļa pabalstu?

 • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres un apsaimniekošanas maksa);
 • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu;
 • par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;
 • citi izdevumi, piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu, par kuru pieprasa mājokļa pabalstu; čeks vai kvīts par gāzes balona iegādi.

Kā pieteikties mājokļa pabalstam?

Pieteikties pabalstam, iepriekš pierakstoties klātienes konsultācijai, aicinām Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV–4201) un vēršoties pie sociālajiem darbiniekiem novada pilsētās un pagastos. Sociālo darbinieku kontaktinformācija atrodama šeit.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • dokumentus pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus (tai skaitā izdevumus apliecinošus dokumentus par cietā kurināmā iegādi, ja apkuri nodrošina ar cieto kurināmo), kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
 • citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

Iesnieguma veidlapa sociālās palīdzības saņemšanai atrodama šeit.

Sociālais dienests 40 darba dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt.

Aprēķinātais un piešķirtais mājokļa pabalsts ne retāk kā reizi trijos mēnešos (izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā) pēc Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktā tiks pārskaitīts šādā secībā – pirmkārt, apsaimniekotājam vai tam komunālo pakalpojumu sniedzējam, kuram ir lielākās izmaksu pozīcijas, pārējo daļu – citam pakalpojumu sniedzējam vai iesnieguma iesniedzējam. Aprēķinātais mājokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei (ievērojot, ka tiek iesniegts izdevumus apliecinošs dokuments) tiks pārskaitīts iesnieguma iesniedzējam.

Mājokļa pabalsta pieejamības uzlabošana no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada aprīlim

Informācija aktualizēta 12.09.2022.