Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta

Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta

Projekta datums: 30.11.2022

Projekta logo:

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2020. gada maijs – 2022. gada novembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksasEUR 4 001 227,54
Pašvaldības līdzfinansējums:EUR 498 856,99
Projekta mērķi:Valmieras pilsētas rūpnieciskās zonas degradētās teritorijas revitalizācija, atbilstoši Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.-2030.gadam, Attīstības programmai 2015.-2020.gadam un Investīciju plānam, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas izaugsmi, ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu, privāto investīciju apjoma pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta galvenās aktivitātes 1. Dzelzceļa ielas pārbūve.
2. Eksporta ielas pārbūve.
3. Lietus ūdens kolektora izbūve.
4. Grantēta ceļa/iebrauktuves izbūve lietus kanalizācijas kolektora apkalpošanai.
5. Publiskā asfaltētā stāvlaukuma ar zaļo zonu izbūve.
6. Būvuzraudzība un autoruzraudzība.
7. Kanalizācijas tīklu izbūve pārbūvējamā Dzelzceļa ielas posmā.
8. Ūdensvada tīklu izbūve Eksporta ielā.
9. Kanalizācijas tīklu izbūve Eksporta ielā.
10. Teritoriju revitalizācija.
11. Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1 iegāde.
12. Pleskavas ielas izbūve/pārbūve.
13. Zāļu ielas izbūve/pārbūve.
14. Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Pleskavas ielā un Zāļu ielā.
RezultātiAtjaunota degradētā teritorija Valmieras pilsētā 13,839 ha, tai skaitā teritorijas, kuras paredzētas iznomāt komersantiem – 11,820 ha.Jaunizveidotas 55 darba vietas atjaunotajā degradētajā teritorijā. Atjaunotās degradētās teritorijas komersanti veikuši nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 2 450 000 EUR apmērā.
Publicitāte11.06.2020. Uzsāk Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas attīstīšanu (www.valmierasnovads.lv)
11.11.2020. Turpinās Rūpniecības un Eksporta ielas industriālo teritoriju izveide (www.valmierasnovads.lv)
17.11.2020. Bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9 notiek sanācija (www.valmierasnovads.lv)
Pārbūvēs Dzelzceļa ielu (pašvaldības informatīvais izdevums “Valmiera”, novembris 2020, Nr.238)
Dzelzceļa ielā 9 notiek sanācija (pašvaldības informatīvais izdevums “Valmiera”, novembris 2020, Nr.238)
Turpinās industriālo teritoriju izveide (pašvaldības informatīvais izdevums “Valmiera”, novembris 2020, Nr.238)
08.03.2021. Mainīta piekļuve EKO laukumam Dzelzceļa ielā 5 (www.valmierasnovads.lv)
18.06.2021. Turpinās Valmieras industriālo teritoriju attīstīšana (www.valmierasnovads.lv)
12.11.2021. Valmierā no piesārņojuma attīra teritoriju uzņēmējdarbībai (www.valmierasnovads.lv)
12.04.2022. Valmieras industriālās teritorijas attīstības projektā sākusies Zāļu ielas pārbūve (www.valmierasnovads.lv)
30.12.2022. Noslēdzies projekts “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1. kārta” (www.valmierasnovads.lv)