Valmieras industriālās teritorijas attīstības projektā sākusies Zāļu ielas pārbūve

Valmieras industriālās teritorijas attīstības projektā sākusies Zāļu ielas pārbūve

Pēc ziemas sezonas Valmierā atsācies darbs pie industriālās teritorijas izveides Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1. kārta”.

Projekts ietver īpašumu Rūpniecības ielā 1 un Dzelzceļa ielā 9 sakārtošanu, Dzelzceļa ielas pārbūvi, Eksporta ielas un laukumu izbūvi.

2021. gadā pabeigti projektā paredzētie ēku demontāžas darbi bijušā Valmieras gaļas kombināta teritorijā, Rūpniecības ielā 1 – nojauktas teritorijā esošās ēkas, kas bija sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī veikta betona elementu – kanalizācijas priekšattīrīšanas ietaišu demontāža, demontēts betona žogs un drāšu pinuma žogs, tamponēti artēziskie urbumi, demontētas teritorijā esošās nelietojamo komunikāciju akas, sadrupināti un aizvesti būvgruži, nolīdzināta teritorija esošo augstuma atzīmju robežās.

No jauna izbūvēta lietus kanalizācija, kā arī izbūvēta Eksporta iela un Dzelzceļa iela līdz asfaltbetona apakškārtai, daļēji pabeigta publiskā asfaltētā stāvlaukuma izbūve Eksporta ielā 8.

Pērn noslēdzās sanācija ar mazuta produktiem piesārņotajā teritorijā Dzelzceļa ielā 9, veicot piesārņotās grunts noņemšanu un utilizāciju saskaņā ar sanācijas darbu programmu, demontētas visas teritorijā esošās būves, tostarp rezervuāri, kā arī cauruļvadi un citas tehniskās būves.

Līdz ar piemērotu laikapstākļu iestāšanos, 2022. gadā turpināsies Eksporta ielas, Dzelzceļa ielas un stāvlaukuma Eksporta ielā 8 izbūve.

Atbilstoši iepirkumu “Eksporta ielas un stāvlaukumu Eksporta ielā 8 izbūve un lietus ūdens kolektora pārbūve Valmierā” un “Dzelzceļa ielas pārbūve Valmierā” rezultātiem būvdarbus Eksporta ielā, tai piegulošajās teritorijās un Eksporta ielas industriālajos laukumos, kā arī Dzelzceļa ielas pārbūvi veic SIA “8 CBR” ar darbu izpildē piesaistīto galveno apakšuzņēmēju SIA “WOLTEC”. Atbilstoši iepirkuma “Ēku un būvju demontāža un teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielā 1, Valmierā (1.kārta)” rezultātiem darbus īpašumā Rūpniecības ielā 1 veica SIA “ATR”, kā arī atbilstoši iepirkuma “Ēku un būvju demontāža un teritorijas attīrīšana Dzelzceļa ielā 9, Valmierā” rezultātiem ēku demontāžu un sanāciju bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9 veica SIA “BAO”.

Kā informē Valmieras novada pašvaldības ceļu būvinženiere Inese Kokenberga, būvniecības iepirkuma rezultātā ietaupītie līdzekļi izmantoti, projektā iekļaujot Zāļu ielas pārbūvi, posmā no Rūpniecības ielas līdz Lodes ielai 1A, tādējādi papildus uzlabojot piekļuvi revitalizētajai rūpnieciskajai teritorijai.

Atbilstoši iepirkumam, Zāļu ielas pārbūvi veic SIA “Limbažu ceļi”. Būvdarbi sākušies 22. martā.

Projekts “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1. kārta” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas 3 993 298,84 EUR. ERAF finansējums ir 3 029 620,50 EUR. Projekta rezultātā līdz 2023. gadam paredzēts piesaistīt komersantu nefinanšu investīcijas vismaz 2450 000 EUR vērtībā, kā arī izveidot vismaz 55 jaunas darbavietas.