Bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9 notiek sanācija

Valmieras bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9, ko vēsturiski izmantoja naftas produktu pārkraušanai un kas ir reģistrēta kā piesārņota vieta, tika nojauktas un demontētas visas teritorijā esošās ēkas, rezervuāri, cisternas un konstrukcijas. Uzsākta teritorijas piesārņojuma sanācija.

Pirms ēku un citas infrastruktūras demontāžas teritorijā tika veikta mazuta atlikumu un ūdens maisījumu savākšana, tādējādi maksimāli samazinot bīstamo atkritumu daudzumu un tālāku vides piesārņojuma rašanās risku. Šobrīd veikta mazuta rezervuāru demontāža, darbi tiek turpināti pie mazuta pieņemšanas tvertnes un sūknētavas, paralēli veicot mazuta atlikumu izsūknēšanu.

Pēc šiem darbiem sekos piesārņotās grunts sanācija, kas tiks veikta ar tradicionālo ekskavācijas metodi, izrakto piesārņoto grunti nogādājot utilizācijai specializētā poligonā. Aizvestā grunts tiks aizstāta ar kvalitatīvu, nepiesārņotu grunts materiālu, sagatavojot teritoriju par piemērotu jaunas uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Visā sanācijas darbu laikā pirms un pēc bīstamo atkritumu noņemšanas tiek veikta grunts paraugu ņemšana un laboratoriska testēšana, lai pārliecinātos par visa piesārņojuma savākšanu. Ekskavācijas laikā sasniedzot gruntsūdens līmeni, tiks veikta arī gruntsūdens paraugu noņemšana un laboratoriska analīze, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt piesārņojuma savākšanu ar vakuumiekārtu.

Teritorijas sanācija tiek veikta, balstoties uz 2017.gadā veikto teritorijas ģeoekoloģisko izpēti. Izpēte tika veikta projekta “INSURE – Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” ietvaros.

Bijušās mazuta saimniecības sanācija ir daļa no Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas izveides aktivitātēm projektā “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1. kārta”. Ēku un būvju demontāžu un teritorijas attīrīšanu paredzēts pabeigt līdz 2021.gada aprīlim. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem ēku demontāžu un teritorijas sanāciju veic SIA “BAO” par kopējo līgumsummu 317 282,38 EUR par PVN. Būvuzraudzību objektā atbilstoši iepirkuma rezultātiem nodrošina SIA “GEO Consultants” par kopējo līgumsummu 7453,60 EUR ar PVN. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējie attiecināmie izdevumi 4 001 227,54 EUR, no kuriem ERAF finansējums plānots līdz 3 142 525,17 EUR, valsts budžeta dotācija līdz 138 640,82 EUR un pašvaldības finansējums līdz 498 856,99 EUR Projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 013 119,28 EUR, ko plānots finansēt no Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta.