Turpinās Rūpniecības un Eksporta ielas industriālo teritoriju izveide

Lai nodrošinātu investīcijām un komercdarbības veidošanai pievilcīgas vides pieejamību un sekmētu jaunu darbavietu radīšanu, Valmieras pilsētas pašvaldība turpina Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas attīstīšanu.

Projekta īstenošanas pirmajā kārtā notiek 5,998 ha lielās teritorijas Rūpniecības ielā 1 būvju demontāža un teritorijas sakārtošana. Teritorijā atrodas 26 ēkas un būves. Visām ēkām ir veikta tehniskā inventarizācija, kurā novērtēti to tehniskie rādītāji attiecībā pret jaunu būvi, konstatētas avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī esošas konstrukcijas un novērtēta būvju plānojuma, iekārtojuma un izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām uzņēmējdarbībai. Būvju un ēku tehniskā inventarizācija ļāva izdarīt secinājumus par apstākļiem, kam pievēršama īpaša vērība turpmāko atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanā, kā arī par nepieciešamajiem pasākumiem būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai.

Balstoties uz inventarizācijā gūtajiem secinājumiem, no teritorijā esošajām 26 ēkām sešas tika vērtētas kā atbilstošas turpmākai izmantošanai, 20 – kā turpmāk neizmantojamas un demontējamas. Šobrīd tiek nojauktas deviņas no bijušā gaļas kombināta būvēm un ēkām: virtuve suņu barošanai, gāzes uzskaites punkta ēka, priekškautuves bāzes sūknētava, tauku uztvērēja ēka, katlu māja, tehnisko fabrikātu cehs, šķūnis, putnu cehs, noliktava.

Rūpniecībs ielas 1 teritorijas sakārtošanas darbu laikā tiks demontēts arī īpašumu nožogojošais betona žogs un teritorijā esošie betona elementi, tiks tamponēti artēziskie urbumi, demontētas nelietojamās komunikāciju akas un atbilstoši esošo augstumu atzīmēm veikta grunts izlīdzināšana.

Vienlaikus turpinās darbi arī Eksporta ielas teritorijā. Noslēgumam tuvojas lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve teritorijai posmā no Eksporta līdz Cēsu ielai. Ir pārbūvēti esošie lietus ūdens kolektori, iztīrīta grāvju sistēma un līdz Cēsu ielai izbūvēti jauni grāvji, kā arī izbūvēts segtais lietus ūdens kolektors pa īpašumu Eksporta ielā 8 un perspektīvajām Bāles, Dumbrāju un Sapas ielām. Šobrīd pie Kauguru ielas tiek veidots pieslēgums esošajai lietus ūdens kanalizācijai. Teritorija Eksporta ielā 8 ir sagatavota 6020 m2 liela industriālā laukuma un automašīnu stāvlaukuma ar 96 stāvvietām izbūvei, kā arī Dzelzceļa ielu ar Kauguru ielu savienojošā Eksporta iela šobrīd ir izbūvēta tik tālu, lai tajā varētu uzsākt apakšzemes inženierkomunikāciju izbūvi.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem Eksporta ielas un stāvlaukuma Eksporta ielā 8 izbūvi un lietus ūdens kolektora pārbūvi veic SIA “8 CBR” ar darbu izpildē piesaistīto galveno apakšuzņēmēju SIA “WOLTEC” par kopējo līgumsummu 1 796 739,74 EUR ar PVN. Būvprojekta “Stāvlaukumi un industriālie laukumi Eksporta ielā 8” autors ir SIA “CEĻU KOMFORTS”. Eksporta ielas būvprojekta „Valmieras pilsētas industriālās ražošanas zonas infrastruktūras attīstība jaunprojektējamās ielas posmā no Kauguru ielas līdz Dzelzceļa ielai Valmierā izbūve” ceļu daļa izstrādāta projektēšanas birojā “NAMS/ E.Daniševska birojs”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “RS būvnieks” par kopējo līgumsummu 24 079 EUR ar PVN. Šos darbus paredzēts pabeigt līdz 2022.gada maija beigām.

Teritorijas Rūpniecības ielā 1 sakārtošanu un ēku demontāžu atbilstoši iepirkuma rezultātiem veic SIA “ATR” par kopējo līgumsummu 139 491,39 EUR ar PVN. Darbu pirmo kārtu paredzēts pabeigt līdz 2022.gada janvārim. Būvuzraudzību objektā “Ēku un būvju demontāža un teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielā 1, Valmierā (1.kārta)” atbilstoši iepirkuma rezultātiem nodrošina SIA “GEO Consultants” par kopējo līgumsummu 6 534,00 EUR ar PVN.

Darbi ir daļa no aktivitātēm projektā “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1. kārta”, kas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējie attiecināmie izdevumi 4 001 227,54 EUR, no kuriem ERAF finansējums plānots līdz 3 142 525,17 EUR, valsts budžeta dotācija līdz 138 640,82 EUR un pašvaldības finansējums līdz 498 856,99 EUR Projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 013 119,28 EUR, ko plānots finansēt no Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta.