Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā

Projekta datums: 31.12.2022

Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:Valmieras pilsētas pašvaldība
Finansēšanas avots:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 
Projekta īstenošanas termiņš: 2019. gada decembra – 2022. gada decembrim.
Projekta Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas:1 529 412 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:172 058,85 EUR
Projekta mērķis:Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Valmieras pilsētas pašvaldībā.
Projekta galvenās aktivitātes Valmieras pilsētā: •Ūdens ielā 2C, grupu dzīvokļu, mēbeļu aprīkošana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
•Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra izbūve un aprīkošana.Izveidot labiekārtotas vietas, aprūpei ģimeniskā vidē, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs).
•Izveidot labiekārtotas vietas, sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai, personām ar garīga rakstura traucējumiem (specializētas darbnīcas, dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi).
Rezultāti:Ūdens ielā 2C aprīkot 16 vietu grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem  t.sk. 2 grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir kustību traucējumi.Rīgas ielā 53A tiks izveidots dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīgo rakstura traucējumiem. Izveidotas specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un izveidots sociālās rehabilitācijas centrs.
Publicitāte:Sociālo pakalpojumu centra “Vanags” iemītniekiem iespēja ierīkot mazdārziņu
Notiek Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveides process