Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 1811, daļas – jaunbūvējamās ražošanas ēkas un tai funkcionāli nepieciešamās zemes vienības nomas tiesību un zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9601 013 0090 8001 apbūves tiesību pirmā mutiskā izsole

paziņojums

PAPILDINĀTS 06.07.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES

Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.96010131811, daļas – jaunbūvējamās ražošanas ēkas un tai funkcionāli nepieciešamās zemes vienības nomas tiesību un zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9601 013 0090 8001 apbūves tiesību (turpmāk – IZSOLES OBJEKTS), 06.07.2023. izsoles uzvarētājs ir SIA “Defence Partnership Latvia”, reģistrācijas Nr.44103140812, ar nosolīto augstāko IZSOLES OBJEKTA maksu 14 966,70 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro un 70 centi) mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība rīko pirmo mutisko nomas tiesību un apbūves tiesību izsoli ar augšupejošu soli investīciju objektam – Valmieras novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9601 013 1811 un adresi: Rūpniecības iela 1, Valmiera, Valmieras novads, nekustamā īpašuma lietu kopībai (turpmāk – IZSOLES OBJEKTS):

1. Nomas objektam – jaunbūvējamās ražošanas ēkas 4101,0 m2 platībā (ražošanas telpu platība 3574,7 m2, biroja telpu, tajā skaitā ģērbtuves darbiniekiem, sanitārie mezgli, platība 526,3 m2) un ēkai piesaistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 013 0090 daļas 8300 m2 platībā, uz kuras izbūvējamas ar ēku neatdalāmi saistītas četras iebrauktuves, divi asfaltēti stāvlaukumi ar apgaismojumu, teritorijas nožogojums, vārti, nomnieka noteikšanai;

2. Apbūves tiesību objektam – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 013 0090, daļa, zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 9601 013 0090 8001, platība 9556 m2, apbūves tiesīgā noteikšanai,

Nomas un apbūves tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšana ir līdz 2023.gada 4.jūlija plkst.17.00 Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izsole notiks 2023.gada 6.jūlijā plkst.9.00 Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, 1.stāva mazajā zālē.

Nomas un apbūves tiesību pretendenti ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Izsoles pretendenti, no izsoles sludinājuma publicēšanas dienas Valmieras novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv līdz 2023.gada 3.jūlijam, ir tiesīgi iepazīties ar IZSOLES OBJEKTU dabā, kā arī ar būvniecības procesā esošā Nomas objekta būvatļauju un būvprojektu, vismaz divas darba dienas iepriekš, piesakoties un saskaņojot to ar Valmieras novada pašvaldības Izpilddirektora vietnieku – Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāju Sandi Svarinski, e-pasts: sandis.svarinskis@valmierasnovads.lv, tālrunis 64207132.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoles pieteikumu saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības vecākā nekustamā īpašuma speciāliste Evija Stračinska, tālr. 64228430, e-pasts: