Domes sēdes / Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 27.05.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 27.05.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 27.maijā plkst.14.00 Vidzemes Olimpiskajā centrā Rīgas iela 91.

Domes sēdes protokols 27.05.2021.

Domes sēdes audioieraksts 27.05.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k. Lēmuma Nr. Jautājums Ziņotājs
1. 134 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Guntis Braslis
2. 135 Par ventilācijas investīciju projekta pieteikšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai Gints Bērtiņš
3. 136 Par zemes vienību Burtnieku iela, Beverīnas iela 50, Akmeņu iela un Beverīnas iela, Valmierā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Juris Zariņš
4. 137 Par zemes vienības Cempu ielā 17, Valmierā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Juris Zariņš
5. 138 Par zemes vienību Loku ielā 18 un Mazā Loku ielā 17A, Valmierā apvienošanu Juris Zariņš
6. 139 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Rīgas ielā 5B, Valmierā piekritību Valmieras pilsētas pašvaldībai Juris Zariņš
7. 140 Par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā nomas līguma slēgšanu ar saimnieciskās darbības veicēju Inesi Gāršu Ilmārs Eglītis
8. 141 Par nekustamā īpašuma Garā ielā 10, Valmierā nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Fonds “Iespēju tilts””, nodibinājumam “Valmieras novadu fonds” un biedrībai “VALMIERAS BĒRNU UN JAUNIEŠU INVALĪDU BIEDRĪBA “SAULĪTE”” Ilmārs Eglītis
9. 142 Par iestādes “Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”” attīstības plāna 2021.‒2023.gadam apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže
10. 143 Par atbalstu dalībai projektā “Es – savas dzīves meistars!”

Pielikums

Iveta Pāže
11. 144 Par atbalstu dalībai projektā “Eiropas Solidaritātes korpusa projekts “Saredzi””

Pielikums

Iveta Pāže
12. 145 Par atbalstu dalībai projektā “Es esmu…”

Pielikums

Iveta Pāže
13. 146 Par Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Valmieras 2.vidusskolas un Valmieras Viestura vidusskolas dalību Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase” Iveta Pāže
14. 147 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.04.2018. lēmumā Nr.170 (protokols Nr.4, 40.§) “Par apbalvojuma noteikšanu izglītojamajiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos”

Lēmuma Nr.170 konsolidētā versija

Iveta Pāže
15. 148 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.04.2018. lēmumā Nr.171 (protokols Nr.4, 41.§) “Par apbalvojuma noteikšanu pedagoģiskajiem darbiniekiem, kuru izglītojamajiem ir sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos”

Lēmuma Nr.171 konsolidētā versija

Iveta Pāže
16. 149 Par finansiālu atbalstu Rihards Zalte
17. 150 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā Indra Čākure
18. 151 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.49 (protokols Nr.1, 49.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu” Indra Čākure
19. 152 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības policija” štatu (amatu) sarakstā Indra Čākure
20. Saistošie noteikumi Nr.368 Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 “Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.268 konsolidētā versija

Kaija Muceniece
21. 153 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos “Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” Sandis Svarinskis
22. 154 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu Ilze Ķirse
23. 155 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu parādiem līdz 15,00 euro Ilze Ķirse
24. 156 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām Ilze Ķirse
25. 157 Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu Ilze Ķirse
26. 158 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “DINESE” par īpašumu Rīgas ielā 26-603, Valmierā Ilze Ķirse
27. 159 Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu fiziskām personām, kurām pabeigts maksātnespējas process Ilze Ķirse
28. Saistošie noteikumi Nr.369 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.364 “Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

Saistošo noteikumu Nr.364 konsolidētā versija

Inta Štefenberga

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k. Lēmuma Nr. Jautājums Ziņotājs
1. 160 Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 8A, Valmierā, nodošanu atsavināšanai Ilmārs Eglītis
2. 161 Par nolikuma “Par ielu tirdzniecību HANZAS namiņos 2021.gadā” apstiprināšanu

Pielikums

Sandis Svarinskis
3. 162 Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” vadītāja iecelšanu Indra Čākure
4. 163 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas par stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, locekļa amatā Indra Čākure
5. 164 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekļa amatā Indra Čākure
6. 165 Par grozījumu atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļa amatā Indra Čākure
7. 166 Par grozījumu Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa amatā Indra Čākure
8. 167 Par projekta pieteikuma iesniegšanu konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” Liene Jakobsone