Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 25.05.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 25.05.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 25.maijā plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdes ieraksts 1.daļa

Sēdes ieraksts 2.daļa

Domes lēmumu projekti ir pieejami sabiedrībai pēc pieprasījuma. Pieprasījumu lūgums sūtīt uz e-pastu

Lēmuma Nr.Nr.p.k.Lēmuma nosaukums
x1Par izmaiņām darba kārtībā
x2Darba kārtības apstiprināšana
2233Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu
2244Par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
2255Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”

Pielikums
2266Par kapitālsabiedrību, kurās Valmieras novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 2022.gada peļņas izlietošanu un zaudējumu segšanu
2277Par preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” un “Origin – Valmiera Region” lietošanas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums – Nolikums
2288Par vecāku līdzfinansējuma apmēru un finansiālu atbalstu Valmieras Mūzikas skolas organizētajai diennakts nometnei “Vienoti ar mūziku”
2299Par atbalstu Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras bibliotēka” dalībai projektā “Demokrātiskā bibliotēka 2023-2024”

Pielikums
23010Par atbalstu Rencēnu pamatskolas dalībai projektā “Dabas tējnīca “AUG TE(e) PAT!””

Pielikums
23111Par grozījumiem Rūjienas Jauniešu centra nolikumā

Pielikums – Nolikums
23212Par grozījumu atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” V kārtas nolikuma apstiprināšanu un iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 233.lēmumam
23313Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules veterānu čempionātā
23414Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem

Pielikums – Nolikums
23515Par Valmieras novada sporta vienības nolikuma apstiprināšanu

Pielikums – Nolikums
Nolikuma pielikums – Pieteikums
23616Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.420 (protokols Nr.12, 39.§) “Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 420.lēmumam
23717Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.675 (protokols Nr.20, 47.§) “Par Valmieras novada apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums
23818Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 05.05.2022. lēmumā Nr.319 “Par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 319.lēmumam
Konsolidēts 1.pielikums
Konsolidēts 2.pielikums
23919Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu simbolu ietverošu ielu nosaukumu maiņu
24020Par Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienības “Veselības aprūpes nodaļa” feldšerpunkta “Vaidavas pagasta feldšeru – vecmāšu punkts” un “Jērcēnu pagasta veselības punkts” likvidāciju
24121Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 536.lēmumam
24222Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Atsavināšanas komisijas sastāvā

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 497.lēmumam
24323Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Zemes ierīcības komisijas sastāvā

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 194.lēmumam
24424Par Valmieras novada pašvaldības Zemes ierīcības komisijas 16.09.2022. lēmuma Nr.186 “Par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu – “ceļa servitūts 93m/8m labu īpašumam Salacas ielā 16 un Matīšu ielā 36b īpašniekiem”, Valmierā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu daļā
24525Par dzīvojamai mājai Andreja Upīša ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu

Pielikums
24626Par apgrūtinājuma – ceļa servitūta – dzēšanu nekustamā īpašuma “Pelēdas-1” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9648 008 0046
24727Par darbībām ar meža zemēm
24828Par koksnes atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
24929Par apbūvētas zemes vienības Gaujas ielā 8, Jaunklidzī, Plāņu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
25030Par apbūvētas zemes vienības Jāņa Ziemeļnieka ielā 9A, Strenčos, Valmieras novadā, atsavināšanu
25131Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 27A, Strenčos, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
25232Par nekustamā īpašuma “Lidlauks”, Plāņu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
25333Par nekustamā īpašuma “Starpgabals 1/118”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
25434Par nekustamā īpašuma “Starpgabals 3/284”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
25535Par nekustamā īpašuma “Starpgabals 1/323”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
25636Par nekustamā īpašuma “Starpgabals 1/142”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
25737Par nekustamā īpašuma “Dambīši 2”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
25838Par komandējumu uz Norvēģiju
25939Par atbalstu Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras bibliotēka” dalībai projektā “Eiropas amatierzinātne”

Pielikums
26040Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvā

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 460.lēmumam
26141Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 498.lēmumam
26242Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 568.lēmumam
ATLIKTS43Par Valmieras novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
26344Par zemes vienības daļas Muižas ielā 2, Mazsalacā, Valmieras novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
26445Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
26546Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu

Pielikums – Investīciju plāns
1.pielikums Investīciju plānam
26647Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Ozolu ielas (posmā no Vidzemes ielas līdz Iršuparka alejai) un Iršuparka alejas (posmā no Ozolu ielas līdz pieslēgumam Valsts autoceļam A3) Valmiermuižā, Valmieras novadā pārbūve” īstenošanai
26748Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Ielas un ietvju atjaunošana Rīgas iela (posmā no Blaumaņa līdz Pērnavas ielai) Rūjienā, Valmieras novads” īstenošanai
26849Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Ielu un ietvju atjaunošana Skolas iela (posmā no Dārza līdz Viestura ielai), Viestura iela (posmā no Skolas līdz Lāčplēša ielai), Stacijas iela (posmā no Skolas līdz Viestura ielai) Rūjienā, Valmieras novads” īstenošanai
26950Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Georga Apiņa ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Beātes ielai) Valmierā, pārbūve” īstenošanai
27051Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Ķieģeļu ielas (posmā no Dzegu ielas līdz Parka ielai) Valmierā, izbūve” īstenošanai
27152Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Tērbatas ielas (posmā no Liepu – Brīvības – Dīvaliņa – Tērbatas ielu rotācijas apļa līdz Valkas ielai), Valmierā, seguma atjaunošana” īstenošanai
27253Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Rubenes, Raiņa, Valkas ielu rotācijas aplis, Valmierā, pārbūve” īstenošanai