Valmieras multimediju festivāla mākslas un izglītības programma jauniešiem

Valmieras multimediju festivāla mākslas un izglītības programma jauniešiem

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta partneri:SIA “Story Hub” (Latvija) NVO “Kultūra bez robežām” (Norvēģija)
Finansēšanas avots:Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”
Projekta nosaukums:Valmieras multimediju festivāla mākslas un izglītības programma jauniešiem
Īstenošanas laiks:2022. gada 1. novembris – 2024. gada 30. marts
Projekta kopējās izmaksas:Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 242 542,19 EUR, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalsta summa 100% jeb 242 542,19 EUR, no tās:
• Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85% jeb 206 160,86 EUR;
• valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 36 381,33 EUR
Projekta mērķis:Projekta mērķis ir izveidot Valmieras multimediju festivāla jauniešu programmas virzienu, nodrošinot profesionālas laikmetīgās mediju mākslas produktu jaunradi, bezmaksas pieejamību un dažādu auditorijas segmentu attīstību veicinošu aktivitāšu īstenošanu gan fiziskā, gan digitālā vidē primāri Valmieras novadā, sekundāri – citos Latvijas reģionos un Oslo pašvaldībā. Projekta mērķis ietver programmas starptautiskās dimensijas attīstību, šajā gadījumā stiprinot divpusējās attiecības – kultūras, zināšanu un pieredzes apmaiņu – starp projekta dalībniekiem un auditoriju (jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem) Latvijā un Norvēģijā. 
Projekta aktivitātes:1) Starptautiskas apmācības māksliniekiem, producentiem, kuratoriem un mākslas skolotājiem par mākslas komunikāciju, mediāciju un sadarbību ar jauniešu auditoriju; 2) Auditorijas izpētes “laboratorija” – diskusijas un darbnīcas, iesaistot projekta mērķauditoriju – jauniešus; 3) Mākslinieku un jauniešu ideju hakatons; 4) Mākslas darbu un digitālās platformas izveide; 5) Izglītības programmas radīšana fiziskā un digitālā vidē; 6) Mākslas darbu prototipu testēšana; 7) Jauno mākslas mediatoru apmācības; 8) Festivāls; 9) Festivāla blakus pasākumi (atklāšana, preses konference u.c.); 10) Skolotāju apmācība un aktīva digitālās platformas popularizēšana.
Projekta rezultāti:Radīti 6 starpdisciplināri mākslas darbi/kultūras produkti, iesaistot mērķa grupu;Izmantotas 5 inovatīvas auditorijas iesaistes metodes;Kultūras produkta radīšanā iesaistīti 14 mērķa grupas jaunieši;Vismaz 84 jaunieši iesaistīti projekta aktivitātēs, nodrošinot atgriezenisko saiti, piedaloties pasākumu organizēšanā un citos veidos;Kultūras pasākumu (festivālu) apmeklējuši vismaz 1500 cilvēki;Vismaz 72 profesionāļi apmācīti auditorijas attīstības jomā.
Projekta publicitāte:Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls izsludina mākslas programmu
Par festivālu ReTV raidījumā “Tikšanās vieta. Valmieras novads.”
Norisināsies pirmais Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls (lsm.lv)
Par festivālu Rīta Panorāmā
Par festivālu 900 sekundēs
Par festivālu Latvijas Televīzijas Kultūras Ziņās
Aicina piedalīties forumā “Vai jaunietim vajag kultūru?”
Aicina piedalīties forumā “Vai jaunietim vajag kultūru?” (FB)
Aicina piedalīties forumā “Vai jaunietim vajag kultūru?” (www.valmieraszinas.lv)
Forums “Vai jaunietim vajag kultūru?” (festivāla FB)
Forums “Vai jaunietim vajag kultūru?” (Dynamic.Valmiera FB)
Atskats uz Valmieras Starptautisko multimediju festivālu (ReTV raidījums “Tikšanās vieta. Valmieras novads.”
Foto atskats uz forumu “Vai jaunietim vajag kultūru?” (FB)
Foto atskats uz forumu “Vai jaunietim vajag kultūru?” (Dynamic.Valmiera FB)

Jaunieši aicināti pieteikties Valmieras Starptautiskā multimediju festivāla mākslas un izglītības programmai
Jaunieši aicināti pieteikties Valmieras Starptautiskā multimediju festivāla mākslas un izglītības programmai (FB)
Jaunieši aicināti pieteikties Valmieras Starptautiskā multimediju festivāla mākslas un izglītības programmai (Dynamic.Valmiera FB)
Jaunieši aicināti pieteikties Valmieras Starptautiskā multimediju festivāla mākslas un izglītības programmai (lvportals.lv)
Jaunieši aicināti pieteikties Valmieras Starptautiskā multimediju festivāla mākslas un izglītības programmai (www.valmieraszinas.lv)
Jauniešus aicina pieteikties Valmieras Starptautiskā multimediju festivāla mākslas un izglītības programmai (diena.lv)
Jaunieši aicināti piedalīties ideju izpētes un koprades darbnīcā
Jaunieši aicināti piedalīties ideju izpētes un koprades darbnīcā (FB)

2024.
Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls izziņo māksliniekus
Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls izziņo māksliniekus (Fold.lv)
Valmierā norisināsies 2. Starptautiskais multimediju festivāls (Kultūras Rondo)
Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls tuvojas (FB)
Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls (Rīta Panorāma)
Valmiera aicina uz starptautisku multimediju festivālu (Tv3.lv)
Intervija “Latvijas Radio 5” (sadaļā “Pa dienu”, no 01.01.00)
Informācija Super FM radio
Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls aicina pieteikties brīvprātīgos
Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls aicina pieteikties brīvprātīgos (FB)
VSMF Mākslas un izglītības programma jauniešiem (FB)
Reāllaikā (Ir.lv)
Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls aicina skolas pieteikt ekskursijas festivāla norises vietās
Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls aicina skolas pieteikt ekskursijas festivāla norises vietās (FB)
Saruna par Starptautisko Multimediju festivālu (podkāsts)
Ikviens interesents aicināts doties Valmieras Starptautiskā multimediju festivāla ekskursijās
Ikviens interesents aicināts doties Valmieras Starptautiskā multimediju festivāla ekskursijās (FB)
Māksla, zinātne un tehnoloģijas Valmieras Starptautiskajā multimediju festivālā (NABA)
Atvērta festivāla mājaslapa (FB)
Atklāta jauniešu programma (FB)
Tikšanās vieta. Valmieras novads
Tehnoloģijas un māksla satiekas Valmierā (100 g kultūras)
Kas vairāk par krāšņiem trikiem. Ieskats Valmieras Starptautiskajā multimediju festivālā (lsm.lv)
Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls aicina mākslas un radošo industriju pedagogus uz informatīvu semināru
Valmieras Starptautiskais multimediju festivāls aicina mākslas un radošo industriju pedagogus uz informatīvu semināru (FB)
Kontaktpersona:Vita Reinalde
Valmieras novada pašvaldības projektu vadītāja

+371 25625350
Vairāk informācijas:www.eeagrants.lv un www.eeagrants.org

Valmiera Multimedia Festival Youth Arts and Education Programme

Project submitter:Valmiera municipality government
Project partners:Ltd. “Story Hub” (Latvia) NGO “Culture Break Borders” (Norway)
Funding source:European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 Programme “Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation”
Project name:Valmiera Multimedia Festival Youth Arts and Education Programme
Implementation time:01.11.2022. – 30.03.2024.
Total cost of the project:The total eligible costs of the project are 242 542,19 EUR, the support amount of the European Economic Area Financial Mechanism Programme “Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation” is 100% or 242 542,19 EUR, of which:
• Co-financing from the EEA Grants (85%) or 206 160,86 EUR;
• Co-financing from the Latvian state budget (15%) or 36 381,33 EUR.
The purpose of the project:The aim of the project is to create a youth programme strand of the Valmiera Multimedia Festival, providing professional contemporary media art product creation, free accessibility and implementation of activities promoting the development of different audience segments in both physical and digital environments, primarily in Valmiera and Oslo municipalities, and secondarily in other regions of Latvia and Norway. The project aims to develop the international dimension of the programme, in this case by strengthening bilateral relations – cultural, knowledge and experience exchange – between the project participants and different groups of the target audience in Latvia and Norway.
Project activities:1) International training for artists, producers, creators, curators and art teachers about artistic communication, mediation and engagement with younger audiences; 2) Labs of audience research; 3) Artists and pupils’ matchmaking, ideas hackathon; 4) Creation of the artworks and digital platform; 5) Development of educational programmes in physical and digital environment  ; 6) Makerspace / prototype testing; 7) Art mediators training; 8) Festival event in Valmiera; 9) Side events of the festival in Valmiera; 10) Teachers training and active digital product distribution.
Project results:Created 6 interdisciplinary works of art/cultural products involving the target group;5 innovative audience engagement methods are used;14 young people of the target group are involved in the creation of the cultural product;At least 84 young people involved in project activities, providing feedback, participating in organizing events and in other ways;At least 1,500 people attended the cultural event (festival);At least 72 professionals trained in audience development.
Publicity of the project:
Contact person:Vita Reinalde
Valmieras municipality government project manager

+371 25625350
More information:www.eeagrants.lv un www.eeagrants.org