Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijai (GlassCircle)

Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijai (GlassCircle)

Glass Circle_Inerreg logo
Projekta iesniedzējs:Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija)
Projekta partneri:Valmieras novada pašvaldība (Latvija); Lulea Tehnoloģiju universitāte (Zviedrija); Ārus Universitāte (Dānija); Podcomp AB (Zviedrija); Hitachi Energy Sweden AB, Composites (HPAG) (Zviedrija); Asociētie: Valmieras Stikla šķiedra (Latvija); Kamstrup A/S (Dānija); L-tec Sport Ltd. (Somija); Herningas pašvaldība (Dānija)
Finansēšanas avots:Interreg Baltijas Jūras reģiona programma 2021‒2027.
Projekta nosaukums:Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijai (GlassCircle)
Īstenošanas laiks:2022.gada 1.oktobris – 2024.gada 30.septembris (24 mēneši)
Projekta izmaksasProjekta kopējais budžets ir 499 860 euro, tai skaitā 80 % programmas finansējums 399 888 euro apmērā. Valmieras novada pašvaldībai pieejamās attiecināmās izmaksas 56 000,00 euro apmērā, t.sk., Programmas līdzfinansējums ir 80 % apmērā jeb 44 800 euro, 10% jeb 5 600,00 euro Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums un 10% jeb 5 600,00 euro valsts budžeta finansējums.
Projekta mērķis:Kopējais mērķis: veidot spēcīgu iesaistīto pušu tīklu pilnas aprites ekonomikas veidošanai stikla šķiedras un kompozītmateriālu ražošanas jomā un apmainīties ar zināšanām, ko ieguvuši dažādi stikla šķiedru nozares dalībnieki, lai palīdzētu nozares ražošanas uzņēmumiem virzīties uz aprites ekonomiku, samazināt radušos atkritumus un negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī efektīvāk izmantot pieejamos resursus.   Specifiskais mērķis: Uzticības veidošana tālākām sadarbības iniciatīvām un Baltijas jūras reģionam svarīgu sadarbības tīklu izveide un uzturēšana, kas tiks panākts ar kopīgu semināru organizēšanu, identificējot kopīgos izaicinājumus un iespējas, kā arī ar ieinteresēto uzņēmumu datubāzes veidošanu, savedot kopā potenciālos piegādātājus ar  stikla šķiedras atlikumu lietotājiem, kā arī veidojot turpmākas sadarbības tīklu stikla šķiedras un kompozītu atkārtotai izmantošanai.
Projekta aktivitātes:Projekta galvenās aktivitātes: Izveidot spēcīgu stikla šķiedras un kompozīta materiālu tīklu Baltijas jūras reģionam. Tas tiks panākts, nodrošinot dažādas tīklošanās aktivitātes, seminārus, kā rezultātā tiks izveidota projektā apzināto un iesaistīto pušu klastera datubāze. Veicināt nozares izcilību un sabiedrības apziņu par stikla šķiedras apriti. Tiks organizētas apmācības, semināri, hakatons par stikla šķiedras un kompozītmateriālu aprites risinājumiem iesaistītajiem uzņēmumiem. Un, lai celtu sabiedrības apziņu par izaicinājumiem, kas saistīti ar stikla šķiedras apriti, tiks organizēta sabiedrības aptauja par galapatērētāju vajadzībām un par stikla šķiedras pārpalikumu vajadzībām. Stikla šķiedras industrijai tiks veidota “ceļa karte” pārejai uz aprites ekonomiku. Dati tiks ievākti caur intervijām, kopradi un hakatona aktivitātēm, dokumentu studijām un iespējamo uzņēmējdarbības modeļu kartēšanu, izceļot labās prakses un risinājumus nozares pārejai uz aprites uzņēmējdarbību.  Valmieras novada pašvaldības loma šajā projektā būs sabiedrības informētības veicināšana. Pašvaldība organizēs pētījumu par iedzīvotāju viedokli saistībā ar stikla šķiedras pārpalikumiem, kā arī sniegs ieguldījumu vietējo uzņēmumu noteikšanā, kuri varēti būt ieinteresēti izmantot stikla šķiedras atlikumus.
Projekta rezultāti:Dažādu valstu organizācijas, kas sadarbojas – 10 Organizācijas ar paaugstinātu institucionālo kapacitāti, pateicoties dalībai pārrobežu sadarbības pasākumos – 20
Projekta publicitāte:23.08.2023. Norisināsies seminārs “Stikla šķiedras aprite: vides un ekonomiskās iespējas”
19.09.2023. Norisinājies seminārs “Stikla šķiedras aprite: vides un ekonomiskās iespējas”
12.02.2024. Norisināsies koprades darbnīca uzņēmējiem par jauna stiklašķiedras pārstrādes modeļa izveidi
18.03.2024. Aizpildi aptauju par stikla šķiedru
Kontaktpersona:Vita Reinalde
Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja

+371 25625350
Vairāk informācijas:https://interreg-baltic.eu/

Exploring full cycle circular economy for glass fiber industry

Project submitter:Riga Technical University (Latvia)
Project partners:Valmiera Municipality Government (Latvia); Lulea University of Technology (Sweden); Aarhus University (Denmark); Podcomp AB (Sweden); Hitachi Energy Sweden AB, Composites (HPAG) (Sweden); Associates: Valmiera Glass Fiber (Latvia); Kamstrup A/S (Denmark); L-tec Sport Ltd. (Finland); Herning Municipality (Denmark)
Funding source: Interreg Baltic Sea Region Program 2021‒2027
Project name:Exploring full cycle circular economy for glass fiber industry
Implementation time:October 1, 2022 – September 30, 2024 (24 months)
Total cost of the project:The total budget of the project is 499,860 euros, including 80% of the program funding in the amount of 399,888 euros. •  The eligible costs available to the municipality of Valmiera in the amount of 56,000.00 euros, including the co-financing of the Program in the amount of 80% or 44,800 euros, 10% or 5,600.00 euros co-financing by the municipality of Valmiera and 10% or 5,600.00 euro state budget financing.
The purpose of the project:The overall goal: to build a strong network of stakeholders for the creation of a full circular economy in the field of glass fiber and composite material production and to exchange the knowledge gained by various players in the glass fiber industry to help the manufacturing companies in the industry to move towards a circular economy, reduce the generated waste and the negative impact on the environment, as well as more efficient use of available resources.   Specific purpose: Building trust for further cooperation initiatives and the creation and maintenance of important cooperation networks for the Baltic Sea region, which will be achieved by organizing joint seminars, identifying common challenges and opportunities, as well as by creating a database of interested companies, bringing together potential suppliers with fiberglass residue users, as well as creating a network of further cooperation for the reuse of glass fiber and composites.
Project activities:The main activities of the project: 1) Create a strong network of fiberglass and composite materials for the Baltic Sea region. This will be achieved by providing various networking activities, seminars, as a result of which a cluster database of parties identified and involved in the project will be created. 2) To promote the excellence of the industry and public awareness of the glass fiber circulation. Trainings, seminars, a hackathon on fiberglass and composite material circulation solutions will be organized for the participating companies. And in order to raise public awareness of the challenges related to the circulation of fiberglass, a public survey will be organized on the needs of end users and on the needs of surplus fiberglass. 3) A “road map” for the transition to a circular economy will be created for the fiberglass industry. Data will be collected through interviews, co-creation and hackathon activities, document studies and mapping of possible business models, highlighting good practices and solutions for the industry’s transition to circular business. The role of the municipality of Valmiera region in this project will be promotion of public awareness. The municipality will organize a study on the opinion of the residents in relation to fiberglass residues, as well as contribute to the identification of local companies that may be interested in using fiberglass residues.
Project results:Organisations cooperating across borders – 10Organisations with increased institutional capacity due to their participation in cooperation activities across borders – 20
Publicity of the project:interreg-baltic.eu/event/workshop-environmental-and-economical-feasibility-to-recover-glass-fibers/
Contact person:Vita Reinalde
Project manager of the Project Management Department of the Valmiera Municipality Development Board

+371 25625350
More information:https://interreg-baltic.eu/