Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana

Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta datums: 31.12.2022

Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mēķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”
Projekta nosaukums:Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana
Īstenošanas laiks:2021.gada janvāris – 2022.gada decembris
Projekta kopējās izmaksas:Projekta kopējās izmaksas 818 464,70 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 270 138,90 EUR, ERAF finansējums 177 450,93 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 86 425,00 EUR, valsts budžeta finansējums 6262,97 EUR.
Projekta mērķis:Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkā Palejas ielā 5, Valmierā un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.
Projekta aktivitātes:1. Būvdarbu veikšana
2. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu
Projekta rezultāti:Veikta pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana
Publicitāte17.12.2021. Valmierā būs nosiltinātas un pārbūvētas visas pirmsskolas izglītības iestādes
31.05.2022. Turpinās bērnudārza “Ābelīte” pārbūve