Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana

Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta datums: 31.12.2022

Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mēķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”
Projekta nosaukums:Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana
Īstenošanas laiks:2021.gada janvāris – 2022.gada decembris
Projekta kopējās izmaksas:Projekta kopējās izmaksas 818 464,70 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 270 138,90 EUR, ERAF finansējums 177 450,93 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 86 425,00 EUR, valsts budžeta finansējums 6262,97 EUR.
Projekta mērķis:Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkā Palejas ielā 5, Valmierā un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.
Projekta aktivitātes:1. Būvdarbu veikšana
2. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu
Projekta rezultāti:Veikta pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana
Publicitāte17.12.2021. Valmierā būs nosiltinātas un pārbūvētas visas pirmsskolas izglītības iestādes
31.05.2022. Turpinās bērnudārza “Ābelīte” pārbūve
16.09.2022. Tuvojas noslēgumam bērnudārza “Ābelīte” pārbūve
05.12.2022. Noslēgusies Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pārbūve