Valmierā būs nosiltinātas un pārbūvētas visas pirmsskolas izglītības iestādes

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” struktūrvienībā “Ābelīte” Palejas ielā 5, Valmierā uzsākti energoefektivitāti paaugstinoši pārbūves darbi.

Samazinot primārās enerģijas patēriņu, samazināsies pašvaldības izdevumi par siltumapgādi. Pārbūves rezultātā būs arī atrisināts zāles, nodarbību un administrācijas telpu trūkums, iestādes audzēkņiem un darbiniekiem būs pieejama mūsdienu prasībām atbilstoša vide.

Darbu laikā veiks ārsienu, pārseguma, grīdas, cokola un pamatu siltināšanu, mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūvi, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu, vājstrāvas kabeļu izbūvi, gaismekļu nomaiņu, apkures sistēmas rekonstrukciju un izbūvēs divstāvu piebūvi, kur 2. stāvā atradīsies plaša, necaurstaigājama zāle nodarbībām un sarīkojumiem.

Noslēdzoties Valmieras PII “Ezītis” struktūrvienības “Ābelīte” pārbūvei, visas pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā būs rekonstruētas atbilstoši energoefektivitātes paaugstināšanas nosacījumiem.

Ēkas pārbūves darbus paredzēts pabeigt līdz 2022./2023. mācību gada sākumam. Būvdarbu laikā “Ābelītes” audzēkņi pirmsskolas izglītības programmu apgūst Valmieras PII “Ezītis” ēkā Rubenes ielā un Gaujas stāvo krastu Sajūtu parka bijušās viesnīcas ēkā Jāņa Daliņa ielā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA “SANART” par kopējo līguma summu 828 904,17 EUR ar PVN. Darbi tiks īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/20/I/002) ietvaros. Uz projektu attiecināmie kopējie izdevumi ir 818 464,70 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 270 138,90 EUR, ERAF finansējums 177 450,93 EUR, valsts budžeta finansējums 6262,97 EUR.