Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 31.01.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 31.01.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis trešdien, 2024.gada 31.janvārī plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Tiešraide

Protokols

Lēmumu projektus var saņemt, sazinoties pa e-pastu

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Darba kārtības punktsPieņemtais lēmums
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībāPieņemts
2xPar darba kārtību kopumāPieņemts
3SN 117Saistošie noteikumi Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

Pielikums
Paskaidrojuma raksts
Pieņemts
41Par skolēnu skaita noteikšanu 2024./2025. mācību gadam Valmieras valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasēsPieņemts
52Par grozījumu “Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”

Konsolidētā versija
Pieņemts
63Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 31.08.2023. lēmumā Nr.403 ”Par valsts 2023./2024. mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu”

Konsolidētā versija
Pieņemts
74Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 31.08.2023. lēmumā Nr.404 ”Par Valmieras novada pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību 2023./2024.mācību gadā”

Konsolidētā versija
Pieņemts
85Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 31.08.2023. lēmumā Nr.405 ”Par finansējumu Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu, interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai 2023./2024.mācību gadā”

Konsolidētā versija
Pieņemts
96Par Valmieras novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2024.gada 1.janvāra

1.Pielikums

2.Pielikums
Pieņemts
107Par Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam 2024.gadā

Pielikums
Pieņemts
118Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas projektā “MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Apģērbu dizains” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”

Pielikums
Pieņemts
129Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas projektā “MIKC Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”

Pielikums
Pieņemts
1310Par valsts mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu 2024.gadam

Pielikums
Pieņemts
1411Par apbalvojumiem sportāPieņemts
1512Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Fonds “Iespēju tilts””

1.Pielikums
2.-3. pielikums ierobežota pieeja
4.Pielikums
5.Pielikums
6.Pielikums
7.Pielikums
8.Pielikums
9.Pielikums
10.Pielikums
Pieņemts
1613Par cenrāža apstiprināšanu pansionātā “Valmiera”

Pielikums
Pieņemts
1714Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem

1.Pielikums
2.Pielikums
3.Pielikums
Pieņemts
1815Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par Valmieras novada pašvaldības domes deputātu atlīdzības noteikšanu”

Konsolidētā versija
Pieņemts
1916Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijas sastāvā

Konsolidētā versija
Pieņemts
2017Par grozījumiem Valmieras novada Uzņēmējdarbības atbalsta programmas “ZĪLE” nolikumā

Pielikums
Pieņemts
2118Par grozījumiem Valmieras novada Audita un kvalitātes vadības nodaļas nolikumā

Pielikums
Pieņemts
2219Par atļauju uzsākt nekustamā īpašuma Marijas ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9601 013 1605, atsavināšanas procesu kreditoru pretenziju apmierināšanaiPieņemts
2320Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9664 003 0087, “Jaunmuižas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadāPieņemts
2421Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9678 001 0176, “Kupļi”, Rencēnu pagastā, Valmieras novadāPieņemts
2522Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr.572 “Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieka ezerā Burtnieku pagasta A.Vētras zvejnieka saimniecībai “MELDRI A.V.”” (protokols Nr.19, 45.§)

Konsolidētā versija
Pieņemts
26231.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka iecelšanu
27242.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes reorganizācijuPieņemts
2825Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Pieņemts
29263.PAPILDU JAUTĀJUMS Par atļauju uzsākt nekustamā īpašuma “Antoni”-4, Kocēnu pagastā Valmieras novadā, kadastra numurs 9688 900 0038, atsavināšanas procesu kreditoru pretenziju apmierināšanaiPieņemts
30274.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumā

Konsolidētā versija
Pieņemts
31285.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu iepirkuma komisijas nolikumā

Konsolidētā versija
Pieņemts