Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 20.02.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 20.02.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis otrdien, 2024.gada 20.februārī plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Protokols

Lēmumu projektus var saņemt, sazinoties pa e-pastu

Darba kārtība

Nr.p.k.Darba kārtības punktsLēmuma Nr.Lēmums
1Par izmaiņām darba kārtībā un papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībāxPieņemts
2Par darba kārtību kopumāxPieņemts
3Saistošie noteikumi “Valmieras novada pašvaldības nolikums”SN 118Pieņemts
4Par Valmieras novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums NOLIKUMS
29.Pieņemts
5Par Valmieras novada Dabas resursu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

Pielikums NOLIKUMS
30.Pieņemts
6Par Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

Pielikums NOLIKUMS
31.Pieņemts
7Saistošie noteikumi “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība”

Paskaidrojuma raksts
SN 119Pieņemts
8Par precizējumiem 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.109 “Adresācijas objektu numerācijas, māju un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Valmieras novadā”

Precizētie Saistošie noteikumi Nr.109
Paskaidrojuma raksts
32.Pieņemts
9Par precizējumiem 28.12.2023. saistošajos noteikumos Nr.110 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”

Precizētie Saistošie noteikumi Nr.110
Paskaidrojuma raksts
33.Pieņemts
10Par Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātajām izglītības iestādēm 2024.gadā

Pielikums
34.Pieņemts
11Par Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu izglītojamo privātajām vispārizglītojošām izglītības iestādēm 2024.gadā

Pielikums
35.Pieņemts
12Par Valmieras sākumskolas Attīstības plāna 2024.-2026.gadam saskaņošanu

Pielikums Attīstības plāns
36.Pieņemts
13Par Valmieras Valsts ģimnāzijas Attīstības plāna 2024.-2026.gadam saskaņošanu

Pielikums Attīstības plāns
37.Pieņemts
14Par papildu finansējuma piešķiršanu pedagoga palīga amatam 2023./2024. mācību gadam38.Pieņemts
15Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 31.08.2023. lēmumā Nr.403 “Par valsts 2023./2024. mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītība

Konsolidētā versija 403.lēmumam
39.Pieņemts
16Par XVII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālu “…un es iešu un iešu!” nolikuma un dalības maksas apstiprināšanu

Pielikums NOLIKUMS
40.Pieņemts
17Par Valmieras novada jauniešu projektu konkursa nolikuma un projektu konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

Pielikums NOLIKUMS
41.Pieņemts
18Par Valmieras novada pašvaldības dalību Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

Pielikums
42.Pieņemts
19Par grozījumu Valmieras novada sporta vienības nolikumā

Konsolidētā versija 235.lēmumam Pielikums NOLIKUMS
Konsolidētā versija 235.lēmumam Pielikums Pieteikums
43.Pieņemts
20Par X Mazpilsētu un Lauku koru konkursa nolikuma apstiprināšanu

Pielikums NOLIKUMS
44.Pieņemts
21Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumā Nr.521 (protokols Nr.16, 33.§) “Par maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu Valmieras novada pašvaldības kultūras centros”

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
45.Pieņemts
22Par atbalstu Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras bibliotēka” dalībai projektā “Bibliotēka maina pasauli”

Pielikums
46.Pieņemts
23Par Hanzas pilsētu savienības aktivitātes “Hansa Trainee” un Erasmus+ projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu aktivitātes īstenošanai

Pielikums
47.Pieņemts
24Par atbalstu Kocēnu pamatskolas projektā “Klimata klase: izpratni padziļinošā pedagoģija klimata pārmaiņu izglītībā”

Pielikums
48.Pieņemts
25Par atbalstu Valmieras Sporta skolas projektā “Fiziskās attīstības programma bērnu un jaunatnes sportā, kas balstīta uz treneru apbalvojumu sistēmu”

Pielikums
49.Pieņemts
26Par atbalstu Valmieras sākumskolas projektā “Efektīvas formatīvas vērtēšanas paņēmieni un 21.gadsimta mācīšanas prasmes”

Pielikums
50.Pieņemts
27Par atbalstu Valmieras novada Izglītības pārvaldes projektā “Aktīvu vides izglītības pieeju izmantošana vecāka gadagājuma izglītojamo izaugsmes veicināšanā”

Pielikums
51.Pieņemts
28Par atbalstu Valmieras novada Izglītības pārvaldes projektā “Meklē iedvesmu, esi iedvesmots un paliec iedvesmots”

Pielikums
52.Pieņemts
29Par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas projektā “STEM un digitālo prasmju integrēšana mācību procesā”

Pielikums
53.Pieņemts
30Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Pielikums Deleģēšanas līgums
Līguma pielikums
54.Pieņemts
31Par pakalpojumu līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

1.pielikums Ieņēmumu sadalījums
2.pielikums Pakalpojuma līgums
Līguma 1.pielikums
Līguma 2.pielikums
Līguma 3.pielikums
Līguma 4.pielikums
Līguma 5.pielikums
Līguma 6.pielikums
Līguma 7.pielikums
Līguma 8.pielikums
Līguma 9.pielikums
Līguma 10.pielikums
Līguma 11.pielikums
Līguma 12.pielikums
Līguma 13.pielikums
Līguma 14.pielikums

Informatīva prezentācija par budžetu
55.Pieņemts
32Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Valmieras ūdens”

Pielikums
56.Pieņemts
33Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 05.05.2022. lēmumā Nr.319 “Par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”

1.pielikums
2.pielikums
Konsolidētā versija 319.lēmumam
57.Pieņemts
34Par nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 1, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, un Skolas ielā 1, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Fonds “Iespēju tilts””

Pielikums
58.Pieņemts
35Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par Valmieras novada pašvaldības domes deputātu atlīdzības noteikšanu”

Konsolidētā versija 80.lēmumam NOTEIKUMI
59.Pieņemts
36Par zemes apbūves tiesības izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0557, Liepu iela 1, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā60.Pieņemts
37Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9690 012 0008, Pilātos, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, daļas iegādi61.Pieņemts
38Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9690 012 0021, Pilātos, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, daļas iegādi62.Pieņemts
39Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
Konsolidētā versija 11.lēmumam
63.Pieņemts
40Par “Alejas”, Ēvelē, Ēveles pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
64.Pieņemts
41Par nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 9B, Mazsalacā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai65.Pieņemts
42Par nekustamā īpašuma “Vecmujāni”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
66.Pieņemts
43Par nekustamā īpašuma “Veckošas”, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
67.Pieņemts
44Par neizīrēta dzīvokļa Sporta iela 4-13, Sedā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
68.Pieņemts
45Par neizīrēta dzīvokļa Brīvības iela 5-13, Sedā, Valmieras novadā, atkātotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
69.Pieņemts
46Par neizīrēta dzīvokļa Brīvības iela 5-14, Sedā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
70.Pieņemts
47Par neizīrēta dzīvokļa Brīvības iela 5-15, Sedā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
71.Pieņemts
48Par neizīrēta dzīvokļa Ūdens iela 2D-23, Valmierā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
72.Pieņemts
49Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Purva ielā 11-35, Valmierā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
73.Pieņemts
50Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas”-3, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
74.Pieņemts
51Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas”-10, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
75.Pieņemts
52Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas”-12, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
76.Pieņemts
53Par automašīnas “MITSUBISHI L200” (valsts reģistrācijas numurs HN 7877) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
77.Pieņemts
54Par automašīnas “LADA 1119” (valsts reģistrācijas numurs HE 3811) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
78.Pieņemts
55Par automašīnas “Škoda Octavia” (valsts reģistrācijas numurs GZ 4926) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
79.Pieņemts
56Par automašīnas “VOLVO V50” (valsts reģistrācijas numurs JZ 920) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
80.Pieņemts
57Par mikroautobusa “IVECO DAILY 50” (valsts reģistrācijas numurs HF 9074) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
81.Pieņemts
58Par autobusa “SETRA S309D” (valsts reģistrācijas numurs HL 9573) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
82.Pieņemts
59Par traktora “MTZ-80L” (valsts reģistrācijas numurs T1640LB) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
83.Pieņemts
60Par izcērtamās koksnes cirsmā “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
84.Pieņemts
61Par izcērtamās koksnes cirsmā “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
85.Pieņemts
62Par izcērtamās koksnes cirsmā “Ķieģeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
86.Pieņemts
63Par izcērtamās koksnes cirsmās “Industriālais parks” Valmierā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
87.Pieņemts
64Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
88.Pieņemts
65Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
89.Pieņemts
66Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas sastāvā

Konsolidētā versija 435.lēmumam
90.Pieņemts
67Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

Pielikums Konsolidētā versija NOTEIKUMI
91.Pieņemts
68Par Valmieras novada pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksas nosacījumu maiņa92.Pieņemts
69Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rūpniecības ielā 44, Valmierā, Valmieras novadā, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)

1.pielikums
2.pielikums
93.Pieņemts
70Saistošie noteikumi “Par Valmieras novada pašvaldības 2024.gada budžetu”
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums
Paskaidrojuma raksts

Informatīva prezentācija par budžetu
SN 120Pieņemts
711.PAPILDU JAUTĀJUMS Par SIA “ZAAO” reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā, pievienojot SIA “AP Kaudzītes”

1.pielikums
2.pielikums
94.Pieņemts
722.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības domes komiteju ievēlēšanu95.Pieņemts
733.PAPILDU JAUTĀJUMS Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu96.Pieņemts
744.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu Iepirkuma komisiju97.Pieņemts
755.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā

Konsolidētā versija 127.lēmumam
98.Pieņemts
766.PAPILDU JAUTĀJUMS Par siltumenerģijas pārvades tarifa apstiprināšanu Sedā, Valmieras novadā

Pielikums
99.Pieņemts
777.PAPILDU JAUTĀJUMS
Par Valmieras novada pašvaldības darba reglamenta izdošanu

Reglaments
100.Pieņemts
788.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktora atbrīvošanu no amata101.Pieņemts
799.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras valstspilsētas sabiedriskā transporta biļetes cenu un līgumsoda apmēru102.Pieņemts
8010.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Administratīvās komisijas, tās apakškomisiju sastāvos

Konsolidētā versija 536.lēmumam
103.Pieņemts
81INFORMATĪVS JAUTĀJUMS Sadarbības piedāvājums no Lux Express efektīvākai tūristu novirzīšanai uz ValmieruxInformācija pieņemta zināšanai