Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 22.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 22.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 22.jūlijā plkst.15:00, Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, Valmieras novadā.

Domes ārkārtas sēdes protokols 22.07.2021.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 22.07.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k. Lēmuma Nr. Jautājums Ziņotājs
1. 47 Par nekustamā īpašuma “Vīboti” Sēļu pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu Ritvars Sirmais
2. 48 Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Muižas ielā 2, Mazsalacā, Valmieras novadā daļas iznomāšanuPielikums Ritvars Sirmais
3. 49 Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Ceri”, Mazsalacā, Valmieras novadā daļas iznomāšanuPielikums Ritvars Sirmais
4. 50 Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2021.gada 27.maija lēmumā Nr.129 (protokols Nr.6, 12.§) “Par SIA “Glazūra” atbrīvošanu no nedzīvojamo telpu nomas maksas vasaras periodā sakarā ar Covid 19 izplatību”Kocēnu novada domes lēmuma Nr.129 konoslidētā versija Didzis Endzeliņš
5. 51 Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
6. 52 Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
7. 53 Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
8. 54 Par dzīvojamās telpas īri /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
9. 55 Par dzīvojamās platības maiņu /Vārds, Uzvārds/ un /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
10. 56 Par zemesgabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
11. 57 Par zemesgabala (mazdārziņa) nomas tiesību piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
12. 58 Par zemesgabala (mazdārziņa) nomas tiesību piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
13. 59 Par finansiālu atbalstu Rihards Zalte
14. 60 Par investīciju projekta “Burtnieku Ausekļa pamatskolas sporta laukuma pārbūve” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai Inta Štefenberga
15. 61 Par investīciju projektu “Pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” ēkas piebūves būvniecība un teritorijas labiekārtošana” Mārtiņš Kļaviņš
16. 62 Par iepirkuma komisijas izveidi (Burtnieku apvienības pārvalde) Mārtiņš Kļaviņš
17. 63 Par grozījumiem Burtnieku novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā Mārtiņš Kļaviņš
18. 64 Par Valmieras novada pašvaldības administrācijas izveidošanu Baiba Tūtina
19. 65 Par iestādes “Valmieras pārstāvniecība Rīgā” izveidošanu Baiba Tūtina
20. 66 Par Valmieras novada Audita un kvalitātes vadības nodaļas izveidošanu Baiba Tūtina
21. 67 Par Valmieras novada pašvaldības policijas izveidošanu Baiba Tūtina
22. 68 Par Valmieras novada Bāriņtiesas izveidošanu Baiba Tūtina
23. 69 Par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu Baiba Tūtina
24. 70 Par Valmieras novada Būvvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
25. 71 Par Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas izveidošanu Baiba Tūtina
26. 72 Par Valmieras novada sporta pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
27. 73 Par Valmieras novada Tūrisma pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
28. 74 Par Valmieras novada Attīstības pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
29. 75 Par Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
30. 76 Par Valmieras novada Kultūras pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
31. 77 Par Valmieras novada kultūras centru izveidošanu Baiba Tūtina
32. 78 Par Valmieras novada muzeju darbību Baiba Tūtina
33. 79 Par Valmieras novada bibliotēkas darbību Baiba Tūtina
34. Saistošie noteikumi Nr.3 Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”Saistošo noteikumu Nr.1 konsolidētā versija

Saistošo noteikumu Nr.3 pielikums – struktūrshēma

Baiba Tūtina
35. 81 Par iepirkuma komisiju izveidi (Kocēnu apvienības pārvalde, Valmiera) Evija Voitkāne
36. 82 Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanuPielikums Evija Voitkāne
37. 83 Par iestādes “Valmieras novada Attīstības pārvalde” vadītāja iecelšanu Evija Voitkāne
38. 84 Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanuPielikums Evija Voitkāne
39. 85 Par iestādes “Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa” vadītāja iecelšanu Evija Voitkāne
40. 86 Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka teritoriālo apvienību jautājumos iecelšanuPielikums Evija Voitkāne
41. 80 Par Valmieras novada pašvaldības domes deputātu atlīdzības noteikšanuPielikums Mairita Lakstiņa
42. Izslēgts no darba kārtības Par Valmieras novada pārstāvniecību 41. Starptautiskajās Hanzas dienās Rīgā un papildu finansējuma piešķiršanu Sandis Svarinskis
43. 87 Par grozījumiem 01.10.2009. nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.5-2-505-2009/1655 par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, daļas nomu Sarmītei Saleniecei Evija Stračinska
44. 88 Par grozījumiem 24.01.2008. nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 5-2-505-2008/86 par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā daļas nomu Dacei Krustiņai Evija Stračinska
45. 89 Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums

Olga Ozola