Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 22.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 22.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 22.jūlijā plkst.15:00, Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, Valmieras novadā.

Domes ārkārtas sēdes protokols 22.07.2021.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 22.07.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1.47Par nekustamā īpašuma “Vīboti” Sēļu pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuRitvars Sirmais
2.48Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Muižas ielā 2, Mazsalacā, Valmieras novadā daļas iznomāšanuPielikumsRitvars Sirmais
3.49Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Ceri”, Mazsalacā, Valmieras novadā daļas iznomāšanuPielikumsRitvars Sirmais
4.50Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2021.gada 27.maija lēmumā Nr.129 (protokols Nr.6, 12.§) “Par SIA “Glazūra” atbrīvošanu no nedzīvojamo telpu nomas maksas vasaras periodā sakarā ar Covid 19 izplatību”Kocēnu novada domes lēmuma Nr.129 konoslidētā versijaDidzis Endzeliņš
5.51Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
6.52Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
7.53Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
8.54Par dzīvojamās telpas īri /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
9.55Par dzīvojamās platības maiņu /Vārds, Uzvārds/ un /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
10.56Par zemesgabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
11.57Par zemesgabala (mazdārziņa) nomas tiesību piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
12.58Par zemesgabala (mazdārziņa) nomas tiesību piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Vita Vīksna
13.59Par finansiālu atbalstuRihards Zalte
14.60Par investīciju projekta “Burtnieku Ausekļa pamatskolas sporta laukuma pārbūve” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanaiInta Štefenberga
15.61Par investīciju projektu “Pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” ēkas piebūves būvniecība un teritorijas labiekārtošana”Mārtiņš Kļaviņš
16.62Par iepirkuma komisijas izveidi (Burtnieku apvienības pārvalde)Mārtiņš Kļaviņš
17.63Par grozījumiem Burtnieku novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvāMārtiņš Kļaviņš
18.64Par Valmieras novada pašvaldības administrācijas izveidošanuBaiba Tūtina
19.65Par iestādes “Valmieras pārstāvniecība Rīgā” izveidošanuBaiba Tūtina
20.66Par Valmieras novada Audita un kvalitātes vadības nodaļas izveidošanuBaiba Tūtina
21.67Par Valmieras novada pašvaldības policijas izveidošanuBaiba Tūtina
22.68Par Valmieras novada Bāriņtiesas izveidošanuBaiba Tūtina
23.69Par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanuBaiba Tūtina
24.70Par Valmieras novada Būvvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
25.71Par Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas izveidošanuBaiba Tūtina
26.72Par Valmieras novada sporta pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
27.73Par Valmieras novada Tūrisma pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
28.74Par Valmieras novada Attīstības pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
29.75Par Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
30.76Par Valmieras novada Kultūras pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
31.77Par Valmieras novada kultūras centru izveidošanuBaiba Tūtina
32.78Par Valmieras novada muzeju darbībuBaiba Tūtina
33.79Par Valmieras novada bibliotēkas darbībuBaiba Tūtina
34.Saistošie noteikumi Nr.3Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”Saistošo noteikumu Nr.1 konsolidētā versija

Saistošo noteikumu Nr.3 pielikums – struktūrshēma

Baiba Tūtina
35.81Par iepirkuma komisiju izveidi (Kocēnu apvienības pārvalde, Valmiera)Evija Voitkāne
36.82Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanuPielikumsEvija Voitkāne
37.83Par iestādes “Valmieras novada Attīstības pārvalde” vadītāja iecelšanuEvija Voitkāne
38.84Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanuPielikumsEvija Voitkāne
39.85Par iestādes “Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa” vadītāja iecelšanuEvija Voitkāne
40.86Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka teritoriālo apvienību jautājumos iecelšanuPielikumsEvija Voitkāne
41.80Par Valmieras novada pašvaldības domes deputātu atlīdzības noteikšanuPielikumsMairita Lakstiņa
42.Izslēgts no darba kārtībasPar Valmieras novada pārstāvniecību 41. Starptautiskajās Hanzas dienās Rīgā un papildu finansējuma piešķiršanuSandis Svarinskis
43.87Par grozījumiem 01.10.2009. nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.5-2-505-2009/1655 par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, daļas nomu Sarmītei SalenieceiEvija Stračinska
44.88Par grozījumiem 24.01.2008. nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 5-2-505-2008/86 par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā daļas nomu Dacei KrustiņaiEvija Stračinska
45.89Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums

Olga Ozola