Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”

Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2023. gada 31. oktobris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:422 794,11 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:47 564,33 EUR
Projekta mērķis:Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu, kā arī īstenot kompleksu biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu Natura 2000 teritorijā dabas liegumā “Zilaiskalns”.
Projekta aktivitātes:1. Kvalitatīvas un epidemioloģiski drošas tūrisma un dabas infrastruktūras izveide dabas liegumā
“Zilaiskalns”
1.2. Publiski pieejama skatu torņa būvniecība, esošā ugunsnovērošanas torņa demontāža
1.3. Teritorijas labiekārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai un veselības maršruta izveide
1.4. Dabas liegumā esošā ceļa, takas un stāvlaukuma segumu sakārtošana
1.5. Apmeklētāju informēšanas, uzskaites un izglītības infrastruktūras nodrošināšana
2. Biotopu aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi dabas liegumā “Zilaiskalns”
2.1. Eksperta atzinuma sagatavošana, darbību uzraudzība un rezultātu izvērtēšana
2.2. Biotopu apsaimniekošanas pasākumi
3. Publicitātes pasākumu nodrošināšana
Rezultāti:Projekta rezultātā tiks izveidota kvalitatīva, epidemioloģiski droša tūrisma un izziņas infrastruktūra Zilākalnā. Labvēlīgi ietekmētā platība Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanai atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes
izstrādātajai metodikai veido 64,37 ha.
Publicitāte:Dabas liegumā “Zilaiskalns” īstenos projektu antropogēnās slodzes samazināšanai un biotopu aizsardzībai (www.valmierasnovads.lv)
Uzsākta arheoloģiskā izpēte Dabas liegumā un svētvietā “Zilaiskalns”
Arheoloģiskās izpētes laikā Zilākalnā atrasti apbedījumi
Uzsākti biotopu kvalitātes uzlabošanas pasākumi Zilākalnā
Arheoloģiskā izpēte Zilākalnā turpinās
ReTV sižets “Livonijas monētas, balti zobi un perfekts sakodiens. Zilākalnā atrasti 17. gadsimta apbedījumi”
Arheologa intervija LR1 raidījumā “Zināmais nezināmajā” (00:50 – 05:35) par izpēti Zilākalnā
ReTV sižets “Valmieras Zilākalna smailē demontē veco ugunsnovērošanas torni”
LTV ziņu dienesta sižets “Demontē vēsturisko Zilākalna torni”