Uzsākta arheoloģiskā izpēte Dabas liegumā un svētvietā “Zilaiskalns”

Zilaiskalns

Valmieras novada pašvaldība, īstenojot projektu “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns””, uzsākusi arheoloģisko izpēti Dabas liegumā un svētvietā “Zilaiskalns”.

Projekts paredz demontēt esošo ugunsnovērošanas torni un uzbūvēt publiski pieejamu skatu torni. Plānota arī teritorijas labiekārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai un veselības maršruta izveide, kā arī dabas liegumā esošo ceļu, taku un stāvlaukuma segumu sakārtošana. Projekta ietvaros plānoti arī biotopu aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi – nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanai.

Arheoloģiskās priekšizpētes mērķis ir pārbaudīt, vai izpētes teritorijā neatrodas arheoloģiskās liecības par cilvēku apbedījumiem, kas jaunā skatu torņa būvniecības laikā varētu tikt neatgriezeniski iznīcinātas. Priekšizpētes laikā paredzēts atsegt trīs pārbaudes laukumus vietās, kur būtu lielākā cilvēku apbedījumu atsegšanās iespējamība. Tie atrodas plānotā skatu torņa laukuma galējos stūros, vistālāk no esošajiem betona pamatiem. SIA “Arheoloģiskā izpēte” arheologi izpētes darbus uzsāka 2022. gada 18. oktobrī. Laukumu virskārta tiks noņemta ar traktortehniku, kas, atsedzoties arheoloģiskām liecībām, tiks nomainīta ar roku darbu. Izpēti plānots veikt līdz neskartai pamatgruntij. Laukumu izmēri un konfigurācija var mainīties atkarībā no situācijas dabā un arheoloģiskajiem atsegumiem laukumā. Ja tiks atsegti cilvēku apbedījumi, tie pēc izpētes darbu beigām tiks pārapbedīti pašvaldības kapsētas teritorijā.

1998. gadā Zilamkalnam piešķirts valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa statuss “Zilais kalns ar Upurakmeni – kulta vieta un viduslaiku kapsēta”, savukārt 2006. gadā ar Kocēnu pagasta domes lēmumu kalnam tika piešķirts vietējās Svētvietas statuss. Latvijas un Eiropas īpaši aizsargājamā dabas teritorija dabas liegums “Zilaiskalns“ dibināts 2004. gada meža biotopu – nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanai 118 ha platībā. Dabas liegums iekļaujas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Projekta Nr.5.4.3.2/22/A/006 “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”” īstenošana plānota laikā no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 31. oktobrim. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 728 962,00 eiro. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 422 794,11 eiro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 359 375,00 eiro, kas ir 85 procenti no kopējam attiecināmajām izmaksām, Valsts budžeta dotācija 15 854,78 eiro, kas ir 3,75 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 47 564,33 eiro, kas ir 11,25 procenti, projektā plānotās neattiecināmās izmaksas ir 306 167,89 eiro, kas tiks segtas, piesaistot Valsts kases aizņēmuma finansējumu.

Kohezijas fonds