Dabas liegumā “Zilaiskalns” īstenos projektu antropogēnās slodzes samazināšanai un biotopu aizsardzībai

Valmieras novada pašvaldība sākusi īstenot projektu, lai mazinātu antropogēnās slodzes ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu, kā arī īstenotu kompleksu biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu dabas liegumā “Zilaiskalns”, kas vienlaikus ir arī Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijas NATURA 2000.

Projekts paredz demontēt esošo ugunsnovērošanas torni un uzbūvēt publiski pieejamu skatu torni. Plānota arī teritorijas labiekārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai un veselības maršruta izveide, kā arī dabas liegumā esošā ceļa, takas un stāvlaukuma segumu sakārtošana. Projekta ietvaros plānoti arī biotopu aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi – nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanai.

Jauna skatu torņa būvniecība dos iespēju apmeklētajiem palūkoties uz apkārtējo ainavu un novērtēt dabas vērtību. Esošais ugunsnovērošanas tornis nav pieejams apmeklētajiem un savā ziņā degradē esošo ainavu. Būvējot jauno skatu torni, elektrības iegūšanai tiks uzstādīti saules paneļi uz torņa jumta, tādejādi popularizējot arī dabai draudzīgas enerģijas iegūšanu.

Izveidojot veselības maršrutu tiks veicināts, ka apmeklētāji savu apmeklējumu uzsāk nevis kā parasti no esošā stāvlaukuma puses, bet apmeklējot Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centru kalna rietumu pusē, tādā veida mazinot antropogēno slodzi, ka arī veicinot to, ka apmeklētāji vairāk uzturas Zilākalna ciemā – apmeklē Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centru, uzzinot arī par citām tūrisma iespējām, iepazīstot ciema un kalna vēsturi.

Projektā plānoto darbību antropogēnās slodzes mazināšanai un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai tika izstrādāts sertificēta dabas eksperta atzinums. Atbilstoši dabas eksperta izstrādātajam atzinumam plānotie biotopu apsaimniekošanas pasākumi – audzes struktūras dažādošana un atvēruma veidošana, egļu īpatsvara samazināšana, vecāko priežu atēnošana samazinot egļu īpatsvaru ap tām, mirušās koksnes apjoma palielināšana audzē, augsnes skarificēšana (zemsedzes virskārtas noņemšana) un pameža biezības samazināšana.

Labvēlīgi ietekmēta platība Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanai atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātajai metodikai veido aptuveni 64 ha platību.

Visām projektā plānotajām projekta darbībām saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums. Plānotie infrastruktūras darbi atbilst Dabas lieguma “Zilaiskalns” Dabas aizsardzības plāna 2006.-2018. (pagarināts līdz 31.12.2023.) noteiktajiem infrastruktūras apsaimniekošanas un uzturēšanas pasākumiem.
Projekta īstenošanas sadarbības partneri valsts zemes lietotāji AS “Latvijas valsts meži” un Valsts meža dienests.

Latvijas un Eiropas īpaši aizsargājamā dabas teritorija dabas liegums “Zilaiskalns“ dibināts 2004. gada meža biotopu – nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanai 118 ha platībā. Dabas liegums iekļaujas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Projekta Nr.5.4.3.2/22/A/006 “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”” īstenošana plānota laikā no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 31. oktobrim. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 728 962,00 eiro. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 422 794,11 eiro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 359 375,00 eiro, kas ir 85 procenti no kopējam attiecināmajām izmaksām, Valsts budžeta dotācija 15 854,78 eiro, kas ir 3,75 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 47 564,33 eiro, kas ir 11,25 procenti, projektā plānotās neattiecināmās izmaksas ir 306 167,89 eiro, kas tiks segtas, piesaistot Valsts kases aizņēmuma finansējumu.