Arheoloģiskā izpēte Zilākalnā turpinās

arheologi ir atraduši 24 cilvēku apbedījumus, kas saistāmi ar 17. gadsimta kapsētu. Pie apbedījumiem atrastas arī dažas monētas, saktas zosla, arī zārku naglas.

Jau ziņojām par rudenī uzsākto arheoloģisko izpēti Zilākalnā. Līdz šim arheologi ir atraduši 24 cilvēku apbedījumus, kas saistāmi ar 17. gadsimta kapsētu. Pie apbedījumiem atrastas arī dažas monētas, saktas zosla, arī zārku naglas. Secināts, ka apbedīšana veikta, ievērojot kristīgās tradīcijas.

Arheoloģisko izrakumu secība ir sekojoša. Vispirms laukumu virskārtu noņem ar traktortehniku. Atsedzoties arheoloģiskām liecībām, arheologi tālāk darbojas ar rokām, saudzīgi atrok, attīra un dokumentē katru atradumu. Cilvēku kauli tiek nodoti antropologam, kurš pēta apglabāto cilvēku vecumu, dzimumu un garumu, kā arī dažādas slimības un patoloģijas.

Plānots, ka jūlijā arheologu darbs turpināsies, paplašinot izpētes laukuma platību atbilstoši projektētajam būvlaukumam. Pēc tā varēs veikt esošā torņa demontāžu un uzsākt jauna skatu torņa būvniecību.

Valmieras novada pašvaldība, īstenojot Kohēzijas fonda projektu Nr. 5.4.3.2/22/A/006 “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns””, veic arheoloģisko izpēti valsts nozīmes kultūras piemineklī “Zilaiskalns ar Upurakmeni – kulta vieta un viduslaiku kapsēta” (dabas liegumā un svētvietā “Zilaiskalns”). Projekts paredz demontēt esošo ugunsnovērošanas torni un uzbūvēt publiski pieejamu skatu torni. Plānota arī teritorijas labiekārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai un veselības maršruta izveide, kā arī dabas liegumā esošo taku sakārtošana. Projekta ietvaros veikti arī biotopu aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi – nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanai. Projekta īstenošana plānota no 2022. gada 1. maija līdz 2024. gada 31. maijam.

Logo Kohezijas fonds