Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma zemes vienības daļas Parka iela 34, Mazsalaca, Valmieras novads pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma zemes vienības daļas Parka iela 34, Mazsalaca, Valmieras novads pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Izsole noslēgusies. Ar tās rezultātu var iepazīties šeit.

 1. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma Parka iela 34, Mazsalaca, Valmieras nov., kadastra Nr.9611 004 0201, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9611 0040201 daļa 3.9 ha platībā, turpmāk tekstā – izsoles objekts, kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1.1. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta 270.00 euro.
  1.2. Izsoles solis izsoles objektam –50,00 euro.
 2. Nomas objektu izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2022.gada 22.aprīļa plkst.9.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2022.gada 22.aprīļa plkst.9.00. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 6. Izsole notiks 2022.gada 22.aprīlī plkst.10.00 Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 7. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Valmieras novada pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv).
 8. Nomas līguma projekts pielikumā.
 9. Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Lana Plūmane, tālrunis +371 64207845, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: