Par nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas
Parka ielā 34, Mazsalacā, Valmieras novadā,
pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Par nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas Parka ielā 34, Mazsalacā, Valmieras novadā, pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

22.04.2022. nomas tiesību izsoles zemes vienības daļai Parka ielā 34, Mazsalacā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9611 004 0201, platība 3,9 ha, uzvarētājs ir MATĪŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “Kalnciemi 2010”, reģistrācijas Nr.44101037323, ar nosolīto zemes nomas maksu gadā 320,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.