Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursi

Sabiedrības līdzdalība Valmieras novadā 2023. gadā
Viena no Valmieras novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības prioritātēm ir vesela, radoša un zinoša sabiedrība, kas vērsta uz sabiedrības procesu aktivizēšanu un sabiedrības radošuma veicināšanu, veidojot viedus iedzīvotāju līdzdarbības un iniciatīvu atbalsta instrumentus un iesaistot vietējās kopienas novada pilsētu un ciemu attīstībā. Novadā īstenotie sabiedrības līdzdalības projekti – gan līdzdalības budžeta, gan iedzīvotāju iniciatīvu projekti – parāda, ka novada iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties savas dzīvesvides uzlabošanā ne tikai ar ideju, bet arī darbu, par ko liels prieks. 2023. gads bija pārmaiņu laiks, kad stājās spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas nosaka plašāku regulējumu sabiedrības iesaistei pašvaldības darbā. Arī pašvaldībā strādāts, lai skaidrotu jauno regulējumu un izprastu tā ieguvumus.

Tikšanās ar iedzīvotājiem
2023. gada sākumā Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar vietējām rīcības grupām – biedrību “No Salacas līdz Rūjai”, biedrību “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” un biedrību “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” – organizēja kopumā 31 klātienes tikšanos ar iedzīvotājiem pilsētās un pagastos. Šīs sanāksmes bija vērtīgas, lai gan iepazītos ar aktīvajiem novadniekiem, gan informētu par sabiedrības līdzdalības iespējām 2023. gadā.
Savukārt lauku teritoriju attīstībai būs iespējams piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER projektu finansējumu laika periodā no 2023. līdz 2027. gadam, izstrādājot un ieviešot projektus atbilstoši stratēģijā noteiktajām rīcībām, par kurām tika diskutēts šajās tikšanās reizēs.

Līdzdalības budžets
Jau otro reizi Valmieras novada pašvaldībā organizēts līdzdalības budžets, kas deva iespēju īstenot divas visvairāk balsu ieguvušās iedzīvotāju virzītās idejas – projektu “Publiskais rotaļu laukums Vilpulkā” un projektu “Bērnu laukumiņš kokos Jāņparkā”.
Uzsaukumā tika iesniegti, izvērtēti un balsošanai nodoti 13 iedzīvotāju sagatavoti projekti – infrastruktūras uzlabošanas idejas ar paliekošu un sabiedriski nozīmīgu vērtību, kuru ieviešana paredzēta pašvaldībai piederošā publiskā ārtelpā.
Pateicamies visiem aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kuri iesaistījās un 2023. gadā iesniedza divreiz vairāk projektu pieteikumus līdzdalības budžetam, salīdzinot ar 2022. gadu, kā arī visiem balsotājiem – kopā saņemti 1425 balsojumi, no tiem 1296 – elektroniski un 129 – papīra formātā.
2023. gadā tika īstenotas arī 2022. gada līdzdalības budžeta projektu konkursā iedzīvotāju atbalstītās projektu idejas: “Filozofu lapene” Mazsalacā un āra trenažieri Endzelē. Abu šo projektu kopējās realizēšanas izmaksas bija 23 600 EUR.

Iedzīvotāju iniciatīvas projekti
Ar mērķi sekmēt sabiedrības iniciatīvu un sabiedriskā labuma darbību Valmieras novadā, pašvaldībā jau otro gadu organizēts iedzīvotāju iniciatīvas konkurss. Tas piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgu vajadzību risināšanā, kā arī veicina sadarbību starp pašvaldību un neformālām iedzīvotāju grupām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 2023. gadā kopā saņemti un finansēti 35 dažādi iedzīvotāju iniciatīvas projekti. Šo projektu realizēšanai izmantoti 29 460 EUR pašvaldības piešķirtā finansējuma. Iedzīvotāju iniciatīvas ir ļoti dažādas, piemēram, pašaizsardzības nodarbības, bērnu pasaku rīti un radošās nodarbības, vēsturisko fotogrāfiju un vietas vēstures stāstu pēcpusdienas, tradicionālā skaidu jumta likšanas meistarklases, publiskās ārtelpas labiekārtošana, bērnu rotaļu iekārtu uzstādīšana u.c. kopienām svarīgi projekti. Ar visu īstenoto projektu aprakstiem iespējams iepazīties Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursi”.

Atbalsts NVO projektiem
Lai iedrošinātu un atbalstītu novada sabiedriskās organizācijas sabiedriskā labuma projektu ieviešanai, izmantojot dažādu fondu finansējumu, pašvaldība piedāvā finansiālu atbalstu organizācijām nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai šādu projektu ieviešanā. Plašāka informācija par šo līdzfinansējumu pieejama Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Līdzfinansējums NVO projektiem”. 2022. un 2023. gadā līdzfinansējumu sabiedriskā labuma projektu ieviešanai saņēma biedrība “Valmiermuižas Kultūras biedrība” projektam “Daudzveidīgi kultūras pasākumi un aktivitātes Valmiermuižā”, biedrība “Ezerkrasts AZ” projektam “Vindsērfings Burtniekos”, biedrība “Kalndzirnavas” projektam “Radošas skatu platformas izveide Burtnieku pagasta Kalndzirnavās” un biedrība “Oleru muiža” projektam “Oleru muižas kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana”.

Viedais ciems
Viedo ciemu ideja un kustība Eiropā un arī Latvijā kļūst arvien populārāka. Viedie ciemi ir kopienas lauku apvidos, kas pašas veido un pielieto jaunus risinājumus, lai nodrošinātu ciemu dzīvotspēju. Atbildot uz aktuālajiem izaicinājumiem, ciemi balstās vietējos resursos, izmanto savas stiprās puses un iespējas. Lai uzlabotu ekonomiskos, sociālos un/vai vides apstākļus, viedais ciems iesaistās un līdzdarbojas, ievieš tehnoloģiskas un organizatoriskas inovācijas, veido sadarbību un ir aktīvs partneris pašvaldībai un citām kopienām. Lai rosinātu Valmieras novada kopienas pievienoties šai kustībai, Valmieras novadā notika gan tiešsaistes lekcija ar Viedo ciemu ekspertu Āri Ādleru, gan tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Viedo ciemu Lēdurgā. Mērķis bija iepazīties ar Lēdurgas pagasta aktīvo iedzīvotāju pieredzi, darbību, sadarbību ar pašvaldību, kā arī ceļu uz apbalvojumu “Viedais ciems”, darbojoties savas un Lēdurgas pagasta attīstības labā. Izbraukuma seminārā piedalījās 15 dalībnieki no Valmieras, Rūjienas, Sēļiem, Ķoņiem, Rencēniem un Burtniekiem. 2024. gadā plānots turpināt sadarbību ar Valmieras novada kopienām, atbalstīt pilsoniskās iniciatīvas caur Viedajiem ciemiem pieejamajiem resursiem.

Svarīgi pieminēt, ka Valmieras novada Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļa veido datu bāzi ar līdzdalībā ieinteresēto novada iedzīvotāju un organizāciju kontaktinformāciju, kuriem periodiski tiek izsūtīti aktualitāšu e-pasti, lai informētu par līdzdalības iespējām un projektu konkursiem. Šo plānots turpināt  arī 2024. gadā.

“Līdzdalība pastāvīgi ir attīstībā. Mūsu kā pašvaldības uzdevums ir strādāt savu iedzīvotāju labā, taču arī sabalansēt dažādas, reizēm pretrunīgas intereses ierobežotu resursu apstākļos, saprast īstās vajadzības un atrast iespējas vajadzību risināšanai. Ne visu vajadzību risināšanai ir nepieciešams finansiāls atbalsts, ļoti no svara ir katra mūsu paša vēlme uzņemties atbildību un līdzdarboties. Tur, kur tas izdodas, finansiāls atbalsts ir viens no instrumentiem, ar kā palīdzību risināt vajadzības. Ar iedzīvotāju iniciatīvas projektiem un līdzdalības budžeta projektu idejām novadnieki ļoti skaidri parāda savas vajadzības un aktualitātes. Apmēram puse no iniciatīvām bija saistītas ar publiskās vides labiekārtošanu un attīstību. Līdzdalības budžeta projektu pieteikumos īpaši izcēlās nepieciešamība pēc bērnu rotaļu laukumiem novadā. Taču vienlaikus caur iniciatīvas projektiem novadnieki parāda arī citas savas aktualitātes. Tās ir gan dažādu tēmu izglītības un personiskās pilnveides vajadzības, gan arī atbalsts pašdarbnieku mākslas un kultūras attīstībai,” saka Līga Bieziņa, Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājas vietniece.

Tāpat 2023. gadā novērota lielāka iedzīvotāju aktivitāte, gan aizpildot ikgadējo iedzīvotāju aptauju, gan arī piedaloties ar savu viedokli citu būtisku jautājumu lemšanā Valmieras novadā. 2024. gadā turpināsim iesākto un veiksmīgi darbosimies kopā ar iedzīvotājiem, lai veidotu un attīstītu Valmieras novadu kopā!