Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursi

Ievies iedzīvotāju iniciatīvas projektu Valmieras novadā!

Ar mērķi sekmēt sabiedrības iniciatīvu un sabiedriskā labuma darbību Valmieras novadā, pašvaldībā jau otro gadu tiek rīkots iedzīvotāju iniciatīvas konkurss. Tas veicina sadarbību starp pašvaldību un neformālām iedzīvotāju grupām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgu vajadzību risināšanā.

Projektu pieteikumi tiek gaidīti no 2023.gada 17. aprīļa līdz 22. maijam.

Konkursa atbalstīto projektu aktivitātes īsteno projekta pieteicējs.

Projektā no pašvaldības pieprasītā finansējuma apmērs nevar būt lielāks par 1000,00 eiro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Pretendents drīkst ieguldīt savu līdzfinansējumu projekta ieviešanai. Taču pretendenta finansējums nedrīkst būt pašvaldības iestāžu budžeta līdzekļi.

Kopējais 2023.gada konkursam paredzētais finansējuma apjoms ir 40 000 eiro.

Kas var pieteikties iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursam?

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt:

Vismaz piecu pilngadīgu fizisku personu neformālās grupas, kurās katra dalībnieka deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvā teritorija;

Biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas vai to filiāles:

 1. kuru juridiskā adrese ir Valmieras novada administratīvā teritorija;
 2. kuru darbība tiek realizēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā;
 3. kurām nav nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parāda, kas pārsniedz 150 eiro;
 4. kurām ir izpildītas visas līgumsaistības ar pašvaldību līdz projektu pieteikuma iesniegšanas brīdim.  

Kādu aktivitāšu projekti var saņemt atbalstu?

Finansējumu piešķir projektiem, kuru aktivitāšu norišu vieta ir Valmieras novada administratīvā teritorija, kuru rezultātu ieguvēji ir Valmieras novada iedzīvotāji un kuri

 • nodrošina jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas; vai 
 • veido drošu un sakārtotu vidi; vai
 • stiprina cilvēktiesības un indivīda tiesību aizsardzību; vai
 • sniedz ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības attīstībā; vai
 • aizsargā vidi, ierobežo klimata pārmaiņas un pielāgojas tām; vai
 • uzlabo brīvā laika pavadīšanas daudzveidību un kvalitāti; vai
 • saglabā kultūrvēsturisko mantojumu, integrē to mūsdienu sabiedrībā; vai
 • stiprina kopienas pašorganizēšanās spējas krīžu novēršanai un problēmsituāciju risināšanai; vai
 • integrē sociāli mazaizsargātās grupas; vai
 • pilnveido informācijas apriti; vai
 • ievieš sabiedrības labklājību sekmējošas sociālās un tehnoloģiskās inovācijas.

Kādas izmaksas konkursā netiek atbalstītas?

 • nekustamā īpašuma iegāde;
 • ārvalstu braucieni;
 • pabalsti, prēmijas, naudas balvas, dāvanas un citi līdzīgi maksājumi privātpersonām;
 • biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem;
 • projektiem, kuru mērķis ir gūt peļņu vai kuru īstenošanas rezultātā tiek sniegti maksas pakalpojumi peļņas gūšanas nolūkā;
 • jau īstenotiem projektiem un aktivitātēm;
 • projekta grupas darba algām, stipendijām, telpu īrei un to uzturēšanas izdevumu segšanai;
 • projektiem, kuru aktivitātes saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas pašvaldības programmas;
 • projektiem, kas paredz aktivitātes pašvaldības iestāžu attīstībai;
 • politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem;
 • projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā.

Ko vēl ir būtiski ņemt vērā, plānojot projektu? 

 • Plānojot projektu, tā uzsākšana plānojama ne agrāk kā no 2023. gada 26. jūnija un tā ieviešana – vēlākais, līdz 2023.gada 12. novembrim.
 • Pieteikumos tiks vērtēti tādi kritēriji kā projekta aktualitāte, aktivitāšu atbilstība mērķa sasniegšanai, sabiedriskā labuma nozīmīgums un  projekta ieguldījums šo vajadzību risināšanā (skatīt – VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI).
 • Viens pretendents konkursam var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.
 • Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums.
 • Ja projekta aktivitāšu ieviešanai paredzēts izmantot pašvaldībai piederošas  telpas, kurām, atbilstoši maksas pakalpojumu cenrāžiem, ir noteikta nomas maksa, projekta tāmē iekļaujama arī attiecīgā telpu nomas maksa.

Kādam ir jābūt projekta pieteikumam?

Lai pieteiktos, ir jāiesniedz projekta iesniegums, kas sastāv no:

 • projekta vadītāja parakstītas projekta pieteikuma veidlapas, kas ietver arī projekta izmaksu tāmi (skatīt – PIETEIKUMA VEIDLAPA);
 • ja projekta ietvaros tiek iegādāta prece, tam ir jābūt pamatotam, ka preces iegādei nav nomas alternatīvas un ka tās iegāde tiks izmantota sabiedriskajam labumam, ne peļņas gūšanai. Plānojot preces iegādi, projekta pieteikuma pielikumā pievieno preču vai produktu parauga attēlu, kā arī tā cenu pamatojošu divu piegādātāju cenu salīdzinājumu (šī informācija noformējama kā projekta pieteikuma veidlapas pielikumi);
 • ja projekta ietvaros tiek īstenota publiskās ārējās vai iekšējās vides uzlabošana, tad projekta pieteikuma pielikumā pievieno skici, informāciju par zemes vienību, saskaņojumu ar zemes īpašnieku, kā arī, ja nepieciešami būvniecības ieceres dokumenti, apliecinājumu par būvniecības normu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu (skatīt – APLIECINĀJUMS).

Kā iesniegt projekta pieteikumu?

Pretendents projekta pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursam” var iesniegt:

Konkursā iesniegtos projektus izvērtē un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem pašvaldības domes izveidota un apstiprināta Valmieras novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisija.

Kā notiks atbalstīto projektu finansēšana?

 • Par atbalstītā projekta finansējumu ar projekta ieviesēju viena mēneša laikā tiek slēgts līgums, kurā tiek noteiktas līgumslēdzēju tiesības, pienākumi un atbildība, finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtība un termiņi, projekta īstenošanas darbības pārraudzība un kontrole, līguma izbeigšanas iespējas.
 • 10 darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas projekta ieviesēja norādītajā bankas kontā tiek pārskaitīts projekta ieviešanai nepieciešamais finansējums 90% apmērā no kopējā pretendentam projekta ieviešanai piešķirtā finansējuma.
 • Projekta ieviesējs pēc projekta realizēšanas atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem divu nedēļu laikā iesniedz projekta saturisko un finanšu atskaiti par sasniegtajiem rezultātiem, kam pievienotas darījumus apliecinošu dokumentu kopijas, maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī publicitātes materiālu kopijas (skatīt – ATSKAITE PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU).
 • Pēc projekta finanšu un saturiskās atskaites apstiprināšanas 10 darbdienu laikā projekta ieviesējam tiek pārskaitīta atlikuši projekta ieviešanai piešķirtā un nepieciešamā finansējuma daļa.

Konsultācijām projektu pieteikumu sagatavošanā un projektu ieviešanā aicinām sazināties ar Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Attīstības nodaļa” vadītāja vietnieci, attīstības plānotāju Līgu Bieziņu (tālr.: 26495997, e-pasts: ).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR KONKURSA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBU, balstoties uz kuriem apstiprināts 2023.gada konkursa nolikums un izsludināts 2023.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss.

Veidosim Valmieras novadu kopā!