Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā

Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:01.10.2022.-01.04.2024.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:8376,50 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:837,50 EUR
Projekta mērķis:Īstermiņa: saglabāt dižkokus dabas daudzveidības nodrošināšanai, veicot atbilstošus dzīvotspējas uzlabošanas pasākumus.
Ilgtermiņa: veicināt piemērotus apstākļus ilgtspējīgai biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Projekta galvenās aktivitātes:Veikt aizsardzības un saglabāšanas pasākumus dižkokiem atbilstoši sertificēta arborista vērtējumam:
-Kaņepju dižozolam,
-Rietekļa paeglim,
-Skujiņu ozolam,
-Kokmuižas ozolam,
-Grantskalnu ozolam,
-Rūtiņu kļavai,
-Staišas ozolam.
Pie Kaņepju dižozola, Rietekļa paegļa un Rūtiņu kļavas tiks atjaunoti informācijas stendi.
Rezultāti:Īstermiņa: saglabāti dižkoki dabas daudzveidības nodrošināšanai, veicot atbilstošus dzīvotspējas uzlabošanas pasākumus.
Ilgtermiņa: veicināti piemēroti apstākļi ilgtspējīgai biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Publicitāte:Veiks aizsardzības pasākumus septiņiem dižkokiem Valmieras novadā
Notiks dižkoku kopšanas darbi Valmieras novadā
Valmieras novadā sakops septiņus dižkokus (TV sižets)
Noslēgušies dižkoku kopšanas darbi Valmieras novadā
Noslēdzoties dižkoku kopšanas darbiem, atjaunoti arī informatīvie stendi
lvaf-logo