Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā

Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:01.10.2022.-01.04.2024.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:8376,50 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:837,50 EUR
Projekta mērķis:Īstermiņa: saglabāt dižkokus dabas daudzveidības nodrošināšanai, veicot atbilstošus dzīvotspējas uzlabošanas pasākumus.
Ilgtermiņa: veicināt piemērotus apstākļus ilgtspējīgai biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Projekta galvenās aktivitātes:Veikt aizsardzības un saglabāšanas pasākumus dižkokiem atbilstoši sertificēta arborista vērtējumam:
-Kaņepju dižozolam,
-Rietekļa paeglim,
-Skujiņu ozolam,
-Kokmuižas ozolam,
-Grantskalnu ozolam,
-Rūtiņu kļavai,
-Staišas ozolam.
Pie Kaņepju dižozola, Rietekļa paegļa un Rūtiņu kļavas tiks atjaunoti informācijas stendi.
Rezultāti:Īstermiņa: saglabāti dižkoki dabas daudzveidības nodrošināšanai, veicot atbilstošus dzīvotspējas uzlabošanas pasākumus.
Ilgtermiņa: veicināti piemēroti apstākļi ilgtspējīgai biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Publicitāte:Veiks aizsardzības pasākumus septiņiem dižkokiem Valmieras novadā
lvaf-logo